log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Na h-Òrain

Dh’éirich Mi Moch Madainn Cheòthar

Facal-toisich

Thàinig an t-òran luaidh seo, air a sheinn le boireannach neo-aithnichte, à Co-chruinneachadh Ralph Rinzler a's a' Smithsonian. Bha am pìos air a chlàradh aig Cladach a Tuath anns na trì ficheadan. Tha naidheachd an òrain ag innse mu nighean òg a choinnich r' a leannan agus mar a thachair eadarra.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

This milling song, sung by an unidentified singer, came from the Rinzler Collection at the Smithsonian Archives. It was recorded at a milling frolic on the North Shore, Victoria County in the late 1960s. The song, told from a young girl’s perspective, describes the secret meeting of a young couple and the strange love they shared.

Cette chanson de foulage, chantée par un chanteur non identifié, provient de la collection Rinzler des archives du Smithsonian. Elle a été enregistrée lors d’une fête de foulage à la Rive Nord du comté de Victoria, vers la fin des années soixante. Cette chanson, chantée du point de vue d’une jeune fille, décrit la rencontre secrète d’un jeune couple et l’amour étrange qui les unissait.

Dh'éirich Mi Moch Madainn Cheòthar

Hì làil ó ho gù
Hì ù ri bhó hì a hù
Hì làil ó ho gù

Dh’éirich mi moch madainn cheòthar

Chuir mi stocainn orm `s brògan

Ghabh mi mach aig cois a’ lòinein

Thàna’ mo leannan `nam chòmhdhail

Bha sgian bheag aige `na phòcaid

Bha e muigh air m’uile dhòrnain

Ghoid e dhiom na bh’air mo chòta

Cha cheannich e aig a’ stòr e

`S maraich’ e thàirneas ròpa

Air long mhór nan crannan àrda

Dheanadh càradh air na brògan

Falt mo chinn `ga chur fo bhrògan

© Co-chruinneachadh Ralph Rinzler
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A milling song concerning young lovers.

Chanson de foulage sur de jeunes amants.

Josie ni'n Thormoid Chaluim

Chan urrainnear a bhith cinnteach có a ghabh an t-òran seo. Thathas a' smaoineachadh gur h-e Josie ni'n Thormoid Chaluim a th' ann.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

It can't be certain who sang this song. Singing is thought to be Josie Samways (née MacLeod).

Faodar a bhith cinnteach a réir na ...

Faodar a bhith cinnteach a réir na dh'ionnsaich sinn bho chionn ghoirid gur e Josie ni'n Thormoid Chaluim a ghabh an t-òran seo.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.