log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Na h-Òrain

Hoireann o ra ì ù a

Facal-toisich

Seann òran luaidh a ghabhas cluinntinn air a sheinn le Seogan Màiri Dhanaidh a mhuinntir a' Chladaich a Tuath. Tha ceathramhan an òrain a' toirt dealbh air soitheach a sheòlas gu foghainteach, bòidheach air a' chuan. `S e fear MacLeòid, duine sgairteil, calma, fialaidh, a tha air a stiùir.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

This old milling song, Hoireann o ra ì ù a, can be found on Gaelstream, sung by John Shaw of the North Shore. The verses describe a mighty ship that gracefully sailed on the sea. At the helm was a MacLeod man, who was considered to be hardy, brave and generous to his crew on board.

Cette vieille chanson de foulage, « Hoireann o ra ì ù a », se trouve sur Gaelstream et est chantée par John Shaw, de la Rive Nord. Les strophes décrivent un navire puissant qui naviguait avec grâce sur la mer. L’homme qui se trouvait à la barre était un MacLeod, qui était considéré par son équipage comme étant robuste, brave et généreux.

Hoireann o ra ì ù a

Hoireann ó ra ì ù a
Hiuraibh o ro hug eile
Hoireann ó ra ì ù a

A Mhic Leòid ma dh'fhàg thu `n dùthaich,
Guma cliùiteach thig do sgeula.

Guma cliùiteach thig do litir,
Agus measail agam féin i.

`Ille dhuinn a' chuailein dosaich,
Dh'aithnichinn air thoiseach nan treud thu.

`Ille dhuinn a' chuailein dualaich,
'S mór an luaidh a fhuair mi fhéin ort.

Chì mi `m bàta amach `an caolas,
Tha mo ghaol innte gun éirigh.

Tha mo leannan-sa ga stiùireadh,
Cha bhi cùram orr' m'a deidhinn

Cuir an stiùir an làimh mo leannain
Ge be 'n cala [air] an dean e

Cuir an stiùir `an làimh an Leòdaich
`S e nach sòradh stòp Jamaica.

`S e nach sòradh stòpan branndaidh
Anns a' gheamhradh `n am na feuma.

Chuala mi mach as a'bhaile,
Gu robh mo leannan a'réiteach.

Shil mi, ghul mi `s dh'fhan mi sàmhach
`S e thuirt càch gum b'fheàrr dhomh éibheachd.

`S muladach mi `siubhal coille
Air lath' soilleir `us gun ghréin ann.

`G iarraidh nam bò-laoigh `s nan gamhnach.
`S mór an call nach d'rinn mi `m feutainn.

Bainne nam bò as a' mheasair,
Cha deachaidh slige bhon dé ann.

Chì mi `m bàta amach `an rubha,
`S i `na siùil fo làn eudach.

`S àrd a chluinnte fuaim a crannaibh
`S i na deannaibh thro Chuan Éirinn.

`S àrd a cluinnte fuaim a h-aodach,
`Nuair a sgaoilear oirr' gu léir e.

************************************************

Fhad `s a mhaireas cruinn 'gan lùbadh,
Fhad `s a mhaireas siùil `gan reubadh.

`S àrd a chluinnte fuaim a siùileach;
Cruinn `gan lùbadh siùil `gan reubadh.

`S àrd a chluinnte fuaim a cupaill
`S am muir gucagach ag éirigh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh:  Iain Seathach
 

An old sailing song.

Vieille chanson de marin.

Seogan Màiri Dhanaidh

Rugadh Seogan Màiri Dhanaidh shios taobh Beinn Smògaidh ann an teaghlach a bha ainmeil gu seinn, gu h-àraid air taobh a mhàthar. Air a bha e `na bhalach, chaidh a chur a dh’fhuireach gu àite Chaluim Thormaid Chaluim `s cha robh e fad' a thogail a chuid òran. Thug e bliadhnaichean móra a’ fuireach aig Abhainn a’ Chùbair, a’ seinn gu tric `s ag obair air iasgach `s a's a’ choillidh.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Seogan was born into a family living near Mount Smoky on the North Shore that was renowned for singing, particularly on his mother’s side. As a young boy he was sent to stay with Malcolm Angus MacLeod, where he rapidly acquired the latter’s songs. He lived for many years at Indian Brook and was an active traditional singer, as well as working at fishing and in the woods.

Seogan est né dans une famille vivant à proximité de Mount Smoky, sur la Rive Nord. Sa famille était connue pour ses talents dans la chanson, en particulier du côté de sa mère. Quand il était jeune garçon, il est allé vivre chez Malcolm Angus MacLeod, où il a rapidement acquis le répertoire de chansons de ce dernier. Il a vécu pendant de nombreuses années à Indian Brook et était très actif en tant que chanteur traditionnel, ainsi que dans la pêche et le travail en forêt.