log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Na h-Òrain

An t-Each Ruadh

Facal-toisich

Rinn dithisd, Eachann mac Eachainn Ghilleasbaig, à Rubha Clann na Rothaich, agus Garat mac Fhionnlaigh Dhùghaill às a' Chùl, an t-òran éibhinn seo mu `n each ruadh a bh' aig Roland Steele. Ged bu bhreugach na ceathramhan, tha an t-òran a' toirt dealbh air each tana, làn do mhiallan. Mar gu robh ann an iomadach òran a chaidh dheanadh a's a' choimhearsnachd, chan eil ann ach ròlaist spòrsail.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Hector Carmichael of Munro’s Point, and Garrett MaDonald of Meadows Road, collborated in composing this comical song about a local man’s horse. Although untrue, the horse was described as being in poor shape and lice-infested, while the owner let on the horse was a wonderful speciman. Like many local songs, this one pokes fun by way of exageration in telling the story.

Hector Carmichael, de Munros Point, et Garrett MaDonald, de Meadows Road, ont composé en collaboration cette chanson comique sur le cheval d’un homme du coin. L’histoire n’est pas vraie, mais le cheval est décrit comme étant en piteux état et infesté de poux, alors que son propriétaire le vante comme un spécimen remarquable. Comme beaucoup de chansons du coin, celle-ci est humoristique par l’exagération dans le récit.

An t-Each Ruadh

Séisd:

Hi ri u il agus o

Mo chridhe trom 's cha charaich e

Cha taobh na caileagan mi

On sheòl mi fhìn nam mharaiche.

© Co-chruinneachadh Ralph Rinzler

A locally composed comical song that pokes fun at a man's horse.

Chanson comique composée dans la région, qui se moque du cheval d’un homme.

Ailig Dhòmhnaill Aonghais `ic Shandaidh

B’ ann do Dhrochaid na h-Aibhne a Tuath a bhuineadh Ailig Dhòmhnaill Aonghais `ic Shandaidh. Bha e `g obair air na rathaidean, a bharrachd air a' bhaile aige fhéin. Ghabhadh e òran tric an cuideachd a' chòmhlain The North Shore Gaelic Singers. `Na dhuine deas-bhriathrach, làn spòrs, bha meas mór aig daoine air Ailig àite sam bith a dheigheadh e.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Alec Kerr was born in North River, Victory County, an area settled primarily by Lewis people. Alec kept a farm and spent many years working road construction in Victoria and Cape Breton counties. He ofetn sang with The North Shore Gaelic Singers. Witty and fond of a good time, Alex was well liked wherever he traveled.

Alec Kerr est né à North River, dans le comté de Victoria, région principalement colonisée par des gens de Lewis. Alec a été fermier et passé de nombreuses années dans les travaux routiers dans les comtés de Victoria et du Cap-Breton. Il chantait souvent avec le groupe des North Shore Gaelic Singers. Il était plein d’esprit et aimait s’amuser. Les gens l’aimaient beaucoup partout où il se rendait.