log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Dannsa `s an Àrd-Bhaile

Facal-toisich

Anns an Àrd-bhaile, bi Leanne Aucoin a' teagasg dannsa-céim. Tha toileachas mór às danns' air a bhith aice on a bha i `na cnapaig aig aois cóig bliadhna. `S ann aig Sìne NicNìll a fhuair i a' cheud ionnsachadh air dannsa `s an t-seann nòs. Thòisich Leanne air clàsaichen a' cur air n-adhart i fhéin bho chionn deich bliadhna. Bidh a' mhór cuid dhe `n luch-ionnachaidh a bhios i `teagasg eòlach air beagan dannsaidh mu thràth. Tha dannsairean a' cumail romhpa air aobhar spòrs culturach `s cleachdadh collain air leth slàn, fallain.

Neach-aithris: Seumas Watson

Leanne Aucoin currently offers step-dance classes in HRM, as well as teaching square sets. Leanne's love of stepdancing began at age 5 in Sydney Mines when she started taking lessons with Jean MacNeil. She just loved it; and still does. Leanne has been teaching step-dance for about 10 years now. Students tend to come to classes with a knowledge of the tradition already. Many wish to keep a connection with their culture, get some exercise and have great fun.

See video

Dannsa `s an Àrd-bhaile

Stepdancing in HRM.