log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Cleachdaidhean nam Féilltean

Féill Moire na Buana

Facal-toisich

Anns a’ phìos seo, tha Migi Eòin Chaluim Sheumais Mhóir ag innse mu dheidhinn seann chleachadh a bhiodh ac' air Féill Muire na Buana, an 15mh là dhe `n Lunasdail. Tha a’ là ud air a chumail mar a’ là a dh’éirich colann `s anam Muire suas dha 'n Fhlaitheanas. Tha cuimhn’ aig Migi air daoin' a' dol sios do chladach na léigeadh a’ là ud gus uisg' a chur ann am botail.  Bhathas `ga ùsaideachadh mar uisge-coisrigte nuair a dh'fàsadh cuideigin bochd.  Bhathas a’ creidsinn gu robh leigheas ann.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

In this clip, Mickey John H. tells about an annual custom held on the Assumption of Mary, or Marymass, which is observed on August 15. This feast day is recognized in the Christian faith as the day the Virgin Mary assumed into heaven. Mickey recalls going down to the shores of the Bras d’ Òr Lake as a child with members of his community and collecting salt water in a bottle. This water was believed to have curative properties and would be used like holy water when someone was ailing.

Dans ce clip, Mickey John H. parle d’une coutume annuelle se déroulant lors de l’Assomption, le 15 août. Cette fête est célébrée par les chrétiens comme le jour où la Vierge Marie est montée aux cieux. Mickey se rappelle que, quand il était enfant, il descendait à la rive du lac Bras d’Or avec des membres de sa communauté pour recueillir de l’eau salée dans une bouteille. On pensait que cette eau avait des vertus curatives et on s’en servait comme une eau bénite lorsque quelqu’un était malade.

See video

Bha là eile ann an July – August, the Assumption of Mary. Bha iad ag ràdh gun na chuir i làmh a’s an uiste a’s ar léig. Bhiodh iad a’ dol gu beaches, bhiodh iad a’ toirt botul do dh’ uist’ ás a’ léig -- uiste saillte. Bha `ad ag ràdh gum biodh leigheas ann. Bha iad a’ creidsinn ann a’ sin.

Tar-sgrìobhadh: Frangag NicEachainn
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

Annual custom observed on August 15, the Assumption of Mary.

Coutume annuelle observée le 15 août, jour de l’Assomption.

Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir

 `Na dhuine còir, Crìostail, rugadh Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir air baile beag `s a' sgìre Baile Sheumais, faisg air Sanndra, far an do sheatlaig a shinnsearan: luchd-àiteachaidh à Barraidh. Chaidh a thogail ann an taigh far a robh a’ Ghàidhlig `na h-àbhaist. B’ ann tric a thigeadh nàbaidhean air chèilidh gun gabhadh iad òrain `s naidheachdan an cuideachd a chéile. Bha Migi `na shaighdear `s an airm. Nuair a thill e dhachaidh, cheannaich e an Co-op ann a Sanndra far an do chuir e seachad deich bliadhna fichead air cùl a’ chùndair. Bha e `na bhall anns a’ chòmhlan "Seinneadairean Gàidhlig Shanndra" fad na bliadhnaichean móra. An diugh, bidh Migi a’ seinn ann an còisir Eaglais Chaluim Chille 's aig frolaigean luadhaidh air feadh an eilein.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Born on a small farm in Jamesville, near Iona, Mickey John H., a Barra descendant, grew up in a Gaelic household where friends and family would gather in the evenings to share stories and songs. Mickey spent several years away in the army, but returned home to Jamesville and eventually bought the Co-op store in Iona, which he ran for thirty years.  Mickey has attended St. Columba Parish Church in Iona throughout his life, and continues to sing in the church choir today. He has also sung at many events around Cape Breton with The Iona Gaelic singers. Mickey is a friend to all and a devoted supporter of Gaelic language and custom in the Iona area.

Mickey John H. est né dans une petite ferme à Jamesville, près d’Iona. Ses ancêtres étaient originaires de Barra. Il a grandi dans un foyer gaélique où les membres de la famille et les amis se rassemblaient le soir pour raconter des histoires et chanter des chansons. Mickey a passé plusieurs années loin de chez lui, dans l’armée, mais il est revenu à Jamesville et a fini par acheter le magasin Co-op à Iona, qu’il a exploité pendant 30 ans. Mickey a fait partie de la paroisse de St. Columba à Iona pendant toute sa vie et chante toujours dans la chorale de l’église aujourd’hui. Il a également chanté lors de nombreux événements au Cap-Breton avec les chanteurs du groupe Iona Gaelic Singers. Mickey est l’ami de tous et un ardent défenseur de la langue et des coutumes gaéliques dans la région d’Iona.

Carmina Gadelica I t.d. 172

Carmina Gadelica I t.d. 172

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.