log asteach
logo

The Living Bridge » Còmhradh is Ìomhaighean

A' beòthachadh teine

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

A' beòthachadh an teine

Còmhradh 'ga chumail eadar Seumas Watson agus Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir, Baile Sheumais, Siorramachd Bhictoria.

Seumas: A' robh na teintean, a’ robh iad a' fàs beag na dol ás air an oidhche?

Migi: O, bha. Bha, bha. Dh’ fheumadh ... cha dean(adh?) e math sradag a bhith 's a' stòbh.

S: Cha dheanadh.

M: Eagal an teine. Eagal an teine.

S: O, seadh. Tha sin ceart.

M: Agus, bhiodh an taigh cho fuar 's a' mhadainn. Uill, bha
pòirds' air an t-seann taigh 's bhiodh an t-uist' ann. Bhiodh e, bhiodh an t-uiste
's a' bhucaid uiste, dh’ fheumadh tu sin a thoirt dhachaigh a's a' chidsin. Ach, air a
dh’ éireadh tu 's a' mhadainn, bha an t-uisge reòta 's a' chidsin.

S: Bha, bha. Agus, ciamar a thogadh sibh teine a's a' mhadainn?

M: Oh, bha kindlings againn. Bha na kindlings tioram. Bhiodh 'ad 's a'
stòbh, 's bhiodh 'ad timcheall air a' stòbh airson a bhith tioram airson a’ mhadainn.

S: An e 'connadh aighne' a theireadh sibh ri kindling na, 'connadh aighne'?

M: Cha chuala mi a' facal sin.

S: Cha chuala. (Cha chuala.) An chuireadh iad dìreach ann am broinn a' stòbha fhéin, bha iad, chuireadh 'ad dìreach sliseagan do (Oh, chuireadh sin) dh’ fhiodh cruaidh.

M: Oh, sin agad e, 's e pàipear, bhiodh 'ad a' cur pàipear ann, nam biodh pàipear ann.

S: An e beòthachadh an teine a theireadh sibh, no……

M: Beòthachadh, 's e……..

S: Beòthachadh an teine. Agus, an canadah sibh, "An do chur thu air an teine" air neo, "An dug thu air an teine"?

M: Na chuir thu air an teine.

S: An do chuir thu air an teine?

M: Agus, air an am ud, bhiodh smùid ás a h-uile taigh, an uair sin.

S: 'S e, dìreach.

M: Bhiodh, chìtheadh tu smùid ás an taigh (Chìtheadh.) An drasta, chan fhaic thu sin tuillidh. (Chan fhaic.) Chan fhaic.

S: Chan fhaic. Feumaidh 's gur h-e rud car toilichte a bh' ann.

M: Oh, 's e. Chitheadh tu smùid ás an taigh, bha fhios agad gu robh na daoine beò, 's gu robh iad math.

S: Seadh, na’ faiceadh tu smùid.

M: Na’ faiceadh tu smùid.

S: Dìreach sin, dìreach sin.

© Cainnt mo Mhàthar

Please login or register if you'd like to respond.