log asteach
logo

The Living Bridge » Ceòl is Dannsa

Catriona Ghiolasach bean-phòsda MhicChoinnich: Port a Beul

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Pìos de phort a bh’ aig Catriona ni’n Lachlain Steaphain, 2012

“Horo leanaidh mi thu, leanaidh mi thu, leanaidh mi thu,
Horo leanaidh mi thu a huile ceum a ni thu caoidh.”

Please login or register if you'd like to respond.