log asteach
logo

The Living Bridge » Nòs a’ bhìdh

Mac na Braiche an Coille na h-Albann Nuaidh

joined 1/1/70. Far loighne

1 reply

A Neach-gléidhidh na Drochaide chòir,

Seo agaibh Seonaidh Mac’Ille-bhàin (Seonaidh mac Aonghais Thòmais) nach maireann à Cnoc nan Dòileach, Màbu an Ear-thuath. `S e a bhean, Mòrag (n’in Uilleim Dhòmhnaill aig Màiri), a tha `na suidhe r’ a thaobh an cidsin an taighe. B’e cuspair seanchas Sheonaidh an seòl a bhite cleachdadh gus briùthas a dheanadh gu ceart.

Le dùrachd,
Seumas nan Con

*Còirichean gléidhte

Please login or register if you'd like to respond.