log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Am Bodach Cruadalach

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Am Bodach Cruadalach

Air a h-innse aig Tormad Pheadair Ruaraidh Ghilleasbuig, nach maireann, á Cùl
Abhainn Ottawa, Siorramachd Bhioctoria.

An taigh ud anns an t-seann dùthaich, bha fear ann, bha e cruadalach. Sheasadh
e ri poidhle fuachd. 'S bha gillean òga 'staigh, agus bha 'n oidhche fuar, reòta. Agus dh’ fhaighnich 'ad dha, nam b' urrainn dha... Dé a ghabhadh e airson a bhith air Beinn Ghilleasbaig anochd rùisgte.

"Tha fhios a'm dé a ghabhas mi," os' esan, "galar mo bhàis."

Please login or register if you'd like to respond.