log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Am Madadh-ruadh agus an t-Acras

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris le Mìcheal Eòin Chaluim Sheumais Mhóir, Baile Sheumais, Siorramachd Bhictoria. Air a clàradh le Seigheag ni'n Aonghais Iain Pheadair. Iain mac Iain Ghilleasbuig Aonghais 's a' chuideachd.

Mìcheal: Chuala tu an naidheachd ... madadh-ruadh air a bha e uamha ... bhiodh an t-acras, bha an t-acras air. Dh' éirich am madadh-ruadh, bha e 'na chadal fo chraobh mhór. Agus, dh' éirich e. Chuir e làmhan suas, chuir e spògan suas ri shùilean, o, bha e uamhasach acrach. Bha e dìreach gu starvadh. Agus, cha robh fhios aige dé mar a gheobhadh e, dé mar a gheobhadh e biadh. Ach, co dhiubh, chunnaic e fitheach air feansa. Agus, bha cnap mór do chàise 'na ghob.

O, thuirt e ris fhéin, "Seo mo theansa."

Chaidh e null dha 'n fhitheach. Thuirt e ris, "O, Mhuire Mhàthair, nach na h-itean breagha a th' agad, cho breagha 's cho faileasach 's a tha 'ad. Cho faileasach, agus, tha mi 'cluinntinn gu 'eil thu uamhasach, uamhasach math gu gabhail òran."

O, dh' fhàs a' fitheach, dh' fhàs e cho leòmach 's bha e uamhasach...

O, thuirt e ... Start e, chan e ris cho math 's a bha e gu gabhail òrain, "Agus, an gabhadh tu ceathramh dhomhsa? Nan gabhadh tu òran dhomhsa, chòrdadh e rium glé mhath."

O, uill, a' fitheach ... Dh' fhàs e cho leòmach 's dh' fhosgail e 'ghob 's dh' fhalbh an càise sios air an talamh. Leum... leum am madadh-ruadh suas, fhuair e 'n càise.

IP: Bha 'n t-acras air an fhitheach.

M: Bha, bha.

IP: Ah, Dhia.

M: Sin mar a dh' éirich dha, dha 'n fhitheach.

IP: A' fitheach, cho bòsdail ás fhéin.

S: O, am madadh-ruadh. Tha 'ad seòlta.

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Seigheag ni'n Aonghais

Please login or register if you'd like to respond.