log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Aran Lof aig Ceitidh Bean Iagain

joined 1/1/70. Far loighne

1 reply

Naidheachd bheag, ait air a h-innse aig Annag ni'n Alasdar 'ic Aonghais Ailein (NicFhionghain). Rugadh i is chaidh a togail ann a' Rubh' an t-Seallaidh, Siorramachd Inbhir Nis. Chaidh a clàradh aig Colaisde na Gàidhlig 09/20/13.

Annag: ... innse naidheachd mu dhéidhinn coimhearsnaich a bha mise, chaidh mo thogail a' Rubh' an t-Seallaidh, Sight Point, agus bha coimhearsnaich againn 's a bha 'ad càirdeach dhuinn. Ach, bha .. 's e Iagan a bh' air an duine, 's e Ceiteag a bh' air a' bhean aige. 'S e Dòmhnallaich a bh' annta. Ach 's e Nic 'illeFhaolain a bh' inntese á Camas Leathann mun do phòs i. Ach co dhiubh, bha gille aca, bha ceithir cloinn' aca, cha robh ach aon ghille còmhla riutha, bha càch air falbh. Ach co dhiubh, bha ... chaidh m' athair a-nunn là bha seo agus bha Ceiteag a' deanadh aran, aran lof. 'S bha 'n fhearg oirre, o chionn bha i 'n deaghaidh toisinn air an aran a dheanadh.

'S bha 'n duine aice, bha e crùbach. Bha té na casan aige na bu ghiorra na 'n té eile 's bha bonn àrd air a' bhròg aige 's bha sàil àrd oirre. Bha bat' aige. Ach co dhiubh, chuir Iagan air 's bha e 'falbh. 'S bha Ceitidh a' deanadh an t-aran lof 's thuirt i ris,

"A Sheonaidh," thuirt i, 's e Johnny a bh' aca air, thuirt i .., thuirt i ris, "Chan eil smod, dad chonnadh agamas," thuirt i, "airson t-aran a bhruich." Thuirt i, " 'S fheàrr dhut connadh a ghearradh mu falbh thu."

So, cha do chuir e feart oirre 's dh' fhalbh e. So, chaidh m' athair a-nunn 's o, bha Ceitidh 's i ag obair air an aran 's bha e dìreach, bha fearg oirre a bha gàbhaidh. 'S thòisich i air innse dha m' athair mar a dh' éirich amach, gu robh Seonaidh air falbh 's gun do dh' iarr i air connadh a ghearradh, 's nach biodh ... (nach) do chur e feart oirre.

So co dhiubh, uill, thuirt m' athair rithe, "Thig mis' amach is gearraidh mi connadh dhuibh."

'S chaidh amach 's ghearr e tòrr do chonnadh, 's thug e 'staigh achlais na dhà 's chur e làmh ris a' stòbh e. 'S bha e sin a' falbh dhachaigh. So, co dhiubh, bha i fhéin ag innse dha m' athair as a dheaghaidh seo thàinig Iagan dhachaigh, 's a bha an t-aran air a bhruich. Agus bha ise 's fearg oirre fhathast.

Calum Greumach: Ris-san?

Annag: Ris-san, 's e. O, thàinig esan astaigh 's,

"O!" thuirt e, "Fhuair thu an t-aran air a bhruich," thuirt e rith'.

'S thuirt i, "Fhuair! Agus chan eil taing dhut airson a shon!" thuirt i ris.

Agus, thuirt e, "Có ghearr an connadh dhut, a Cheitidh?"

"O," thuirt i, "Có ach an donas!" thuirt i.

"O!" thuirt e, "Nach robh e laghach, an dug thu dha tì?"

Clàradh: Nona NicDhòmhnaill-Dyke
Tar-sgrìobhadh: Bun is Bàrr: An Drochaid Eadarainn

Please login or register if you'd like to respond.

Tapadh leibh Annag agus sgioba Bun is Bàrr: ...

Tapadh leibh Annag agus sgioba Bun is Bàrr: An Drochaid Eadarainn. Chòrd an stòraidh ruim gu mór.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.