log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Cleachdaidhean nam Féilltean

Là Buidhe Bealltainn

Facal-toisich

'S a' chòmhradh ghoirid seo, tha Lodaidh MacFhionghain ag innse mun a' chiad là dhe 'n Chéitean ris an canar Là Buidhe Bealltainn. Air a' là ud, rachadh uisge bho 'n abhainn a chrathadh air na beòthaichean.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

A short account from Lewis MacKinnon describing a May Day custom where water was taken from the river and sprinkled on the animals.

See video

Chuala mi aig ban-choimhearsnach againne. Chan e bana-Ghàidheal a bh’ innte ach bha i posd’ aig Gaidheal, coimhearsnach againn fhìn. Agus bha i 'g ràdhainn air Là Buidhe Bealltainn bhiodh iad a faighinn uisge ás an abhainn. Agus bheireadh iad leo’ an t-uisge agus cuireadh iad an t-uisge sin air na beothaichean. Agus tha mi cinnteach gura h-e seòrsa do bheannachadh a bha iad a chur air na beothaichean air a’ là sin.

Tar-sgrìobhadh: Frangag NicEachainn
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Lewis MacKinnon explains the custom of blessing animals on May 1.

Lodaidh mac Eòis 'ic Dhòmhnaill Fhiadhaich

Rugadh Lodaidh mac Eòis Dhòmhnaill Fhiadhaich ann am Baile Inbhir Nis. Chaidh a thogail ann am Bun na h-Aibhne Deas. `S ann à Mùideart is às Eilean nam Muc a thàinig na daoine aige. Tha e `na cheannard aig Iomairtean na Gàidhlig.  Chaidh urram Bàrd Mòd Rìoghail Nàiseanta na h-Albann a thoirt air ann an 2012.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Lewis MacKinnon was born in Inverness and raised in Lower South River. His people came from Moideart and the Isle of Muck. After hearing Gaelic at home as a boy, Lewis decided to learn his language. He is a musician, Executive Director with Gaelic Affairs, Department of Community, Culture and Heritage and teaches Gaelic in the community. In addition, he was named Poet Laureate of the Royal National Mod in Scotland, the first time for a non-Scot to earn the title.