log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Na h-Òrain

A' Ruma Bàn, Pàdraig

Facal-toisich

`S an àm a bha reic air stuth làidir `ga chroiseadh an Albainn Nuaidh, chaidh an soitheach, Afghan Prince, far a cùrsa an droch stoirm. `S an dol seachad air cladach an ear-dheas Eilean Cheap Breatainn, chaidh i fodha goirid do Cheap Ghabaruis. Leis mar a thachair, bha `na broinn luchd mór do ruma bàn. Cha b’ fhad' an uair sin gus a robh muinntir an àite an gnìomh gus an stuth prìsmhor a shabhaladh. Tha deagh sheansa gu robh an stuamachd `ga cur dha `n dàrna taobh treiseag.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

At the time of Prohibition in Nova Scotia, a ship coming from the West Indies, the Afghan Prince, went down in a fierce storm passing by Cape Breton’s south-eastern coast, near Cape Gabarus. The ship’s consignment included a load of white rum. People from the surrounding area soon set about recovering the cargo. It seems that some of them went on a drunken spree!

À l’époque de la Prohibition, en Nouvelle-Écosse, un navire en provenance des Antilles, le Afghan Prince, a sombré lors d’une grosse tempête au large de la côte sud-est du Cap-Breton, près de Gabarus Cape. La cargaison du navire comprenait une réserve de rhum blanc. Les gens des alentours ont tôt fait de se lancer à la recherche de la cargaison. Apparemment, certains d’entre eux ont vraiment fait la fête!

See video

Thug mi’n oidhche 'n raoir 's an àiridh,
Thug mi’n oidhche 'n raoir 's an àiridh,
Thug mi’n oidhche 'n nochd am foighneachd,
Có thug dhuibh an ruma ban ud.

'S iomadh olc a thig air daoine,
'S iomadh trioblaid thig air dùthaich,
Thàinig an African Prince dh’an dùthaich,
'S gu’n tug i na daoraichean dh’an àite.

'S bochd nach deach i as a chéile,
Mu 'n do ràinig i Ceap Sable,
Shàbhaladh e iomadh creutair’
A thug spèis dh’an ruma ban.

'S ann aig Cnoc Gilleasbuig ‘ic Fhionnlaigh,
Chuala sinn an upraid ‘ san èibheach,
Cuid dhiubh seinn Tipperary,
'S aig na beistean an droch canail.

'S gu’m bheil balaich òg na dùthcha,
Falbh an cois luchd na daoraich,
'S bochd nach faiceadh leithid as cuid dhiubh,
A' dol null dh’an sgoil Shàbaid.

'S an tha ceannaichean na dùthcha,
Dèanamh fortain air an t-siùcar,
Reiceadh iadsan iomadh punnd dheth,
A dhèanamh toti aor an glad diubh.

Chì thu bodach anns an tìr seo,
Anns a’ gheamhradh cheannach creimar,
Cha ’n eil foighneachd air a’ phris,
Ach gu 'm bheil cinnt gu 'm bi e làn aig’

'S an tha 'n t-àm dhuibh sgur dh’an ùpraid,
'S a bhi tuiteam air bhur glùintean,
'S a bhi dèanamh facail ùrnaigh,
Gu’n tig am flu is gun sibh sàbhailt'.

Cha dean e dhomhsa a bhi ro-phròiseil,
Ged a ni mi duanag òrain,
Oir tha mòran dha mo chàirdean,
'G òl alcohol An Ruma Ban.

Tar-sgrìobhadh: Fad air Falbh ás Innse Gall
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

Song about a shipwreck and its cargo of rum.

Chanson sur une épave et sa cargaison de rhum.

Pàdraig mac Bhrian `ic Elmer `ic Iain `ic Benjamin

Rugadh Pàdraig mac Bhrian `ic Elmer `ic Iain `ic Benjamin is chaidh a thogail ann an Havre Boucher an Ear. `S ann à Arisaig a thàinig a chuideachd. `S e bhith cluinntinn ceòl na fìdhleadh a thug air Gàidhlig a thogail. Dh'ionnsaich e a chuid Ghàidhlig `s an Àrd-Bhaile `s na clasaichean ‘Gàidhlig aig Baile’. The e math gu naidheachdan is òrain `s math `s a chuideachd.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Patrick Bennett was born and raised in East Havre Boucher. His people came from Arisaig. He took an interest in learning Gaelic after developing an appreciation for fiddle music. He learned Gaelic in Halifax at Gàidhlig aig Baile classes. Great to tell stories and sing songs, his company is well loved.