log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Na h-Òrain

Hoireann o ra ì ù a, Seumas

Facal-toisich

Tha ceathramhan an òrain luaidh seo a' toirt dealbh air bàt' a tha 'seòladh air a' chuan. `S e fear MacLeòid, duine sgairteil, calma, fialaidh a tha `ga stiùir.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan
 

This old milling song, Hoireann o ra ì ù a, can be found on Gaelstream, sung by John Shaw of the North Shore. The verses describe a mighty ship that gracefully sailed on the sea. At the helm was a MacLeod man, who was considered to be hardy, brave and generous to his crew on board.

Cette vieille chanson de foulage, « Hoireann o ra ì ù a », se trouve sur Gaelstream et est chantée par John Shaw, de la Rive Nord. Les strophes décrivent un navire puissant qui naviguait avec grâce sur la mer. L’homme qui se trouvait à la barre était un MacLeod, qui était considéré par son équipage comme étant robuste, brave et généreux.

See video

Hoireann ó ra ì ù a
Hiuraibh o ro hug eile
Hoireann ó ra ì ù a

Chì mi `m bàta amach `an caolas,
Tha mo ghaol innte gun éirigh.

Chì mi `m bàta amach `an rubha,
`S i `na siùil fo làn eudach.

`S àrd a cluinnte fuaim a h-aodach,
`Nuair a sgaoilear oirr' gu léir e.

Tar-sgrìobhadh: Iain Seathach

An old sailing song.

Vieille chanson de marin.

Seumas Watson

Tha Seumas Watson air a bhi an sàs ann an cùis leasachadh na Gàidhlig an Albainn Nuaidh fad iomadach bliadhna. Tha e air fhastadh aig a' Chlachan Ghàidhealach ann an Sanndra, Siorramachd Bhictoria.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Seumas Watson has been involved with Gaelic development in Nova Scotia for many years. He is employed as manager of interpretation with Highland Village in Iona, Victoria County.