log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Stòraidhean is Naidheachdan

Eachann Dhòimhgein, air a h-aithris le Lodaidh MacFhionghain

Facal-toisich

Bha Eachann Dhòimhgein làn spòrs agus `na dhuine ait, sònraichte. Cha mhór nach cluinnear naidheachd mu dheidhinn a's gach ceàrn dhe `n t-siorramachd.  An trup seo, tha e `g innse mar a thachair nuair a dh' ith muc pìos do dhynamite.

Neach-aithris: Seumas Watson

Hector Doink was a real character, full of fun.  Stories concerning his escapades can be heard in many areas.  Here he tells a story of a pig that ate a piece of dynamite.

See video

Naidheachd bheag air Eachann Dhòimhgein, air a h-aithris le Lodaidh MacFhionghain.

A story about Hector Doink told by Lewis MacKinnon.

Lodaidh mac Eòis 'ic Dhòmhnaill Fhiadhaich

Rugadh Lodaidh mac Eòis Dhòmhnaill Fhiadhaich ann am Baile Inbhir Nis. Chaidh a thogail ann am Bun na h-Aibhne Deas. `S ann à Mùideart is às Eilean nam Muc a thàinig na daoine aige. Tha e `na cheannard aig Iomairtean na Gàidhlig. Chaidh urram Bàrd Mòd Rìoghail Nàiseanta na h-Albann a thoirt air ann an 2012.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Lewis MacKinnon was born in Inverness and raised in Lower South River. His people came from Moideart and the Isle of Muck. After hearing Gaelic at home as a boy, Lewis decided to learn his language. He is a musician, Executive Director with Gaelic Affairs, Department of Community, Culture and Heritage and teaches Gaelic in the community. In addition, he was named Poet Laureate of the Royal National Mod in Scotland, the first time for a non-Scot to earn the title.