log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Na h-Òrain

Hé ho rò Mo Mhàiri Lurach

Facal-toisich

Ceathramhan do dh’òran gaoil mu sheòladair a chaidh gu muir glé òg `s e `g ionndrainn a leannain. Tha an t-òran cumanta am measg sheinneadairean Cheap Breatainn ann an caochladh shuidheachaidhean air réir na ceàrnaidh `s an cluinnear e.

Neach-aithris: Seumas Watson

Verses from a love song about a sailor who went to sea while he was still very young, and is missing his sweetheart. This song is widespread among Cape Breton singers in a large number of versions according to locality.

Hé ho rò Mo Mhàiri Lurach

Séist:
E Ho Ro Mo Mhaighdinn Lurach
Dha'n tug mi an gaol cho buileach;
'S e dh'fhàg m'inntinn tròm fo mhulad
Nach fhaod mi fuireach 'nad chòir.

'S na biodh dùil agad, a' Mhàiri,
Gur ann 'gad mhealladh a tha mi;
'S dòcha leam thu na mo mhàthair
Ged is i rinn m'àrach òg.

'S tu mo chadal, 'us tu mo dhùsgadh,
Anns a' mhaduinn mo chruit chiùil thu;
Ort-sa chuirinn mo chùrsa
Ged a bhiodh e dubh le ceò.

Bi mi cuimhneachadhh gach àm ort
Ged b'ann a’dol dha'n a chrann mi;
Chuir thu seachran `nam cheann
`S cha'n amais mi air ceann a' ròp'

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Fad air Falbh as Innse Gall
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A love song telling of a young sailor missing his sweetheart.

Dòmhnall ‘Illeasbuig Aonghuis ‘ic Alasdair

Rugadh `s thogadh Dan Ailean MacIlliosa (Dòmhnall ‘Illeasbuig Aonghuis ‘ic Alasdair) ri taobh na maradh ann am Parraiste a’ Chamuis Leathain. Bha e sònraichte mar sheinneadair, tàlant is dìleab a thug e bho na ginealaichean roimhe a thànaig à Mùideart. Bha Dan Ailean sgileil air iomadh ciùird ionadail, agus air leth eòlach air òrain na coimhearsnachd `s na dòigheannan `s an cleachdadh iad. Thug e iomadh bliadhna ag obair `s an Àrd-bhaile.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dan Allan Gillis was born and raised by the seaside in Broad Cove parish. He was an outstanding singer, a talent and a legacy taken from his ancestors, who were famous singers from Moidart. Dan Allan was accomplished at many kinds of work where he grew up and was exceptionally knowledgeable concerning local songs and the practices associated with them. He spent many years living and working in Halifax.