log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Slighe na Croise

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Air a h-aithris le Eòs mac Dhòmhnuill Lachainn Alasdair Lachainn a rugadh ann an Inbhir Nis, á Bun na h-Aibhne Deas, Siorramachd Antaiginis. Air a clàradh le 's air a tar-sgrìobhadh le Màiri Britton.

Eòs: Tha naidheachd seo agam dhut: fear…dithis fear a bha ’dol mun cuairt air na stàitean, [Slighe na Croise], san eaglais ann an Inbhir Nis là bha sin. Agus fear dhe… Bha fear [a] bha glè àrd agus an t-ainm a bh’ air ’s e Aonghas Mac an t-Saoir. Agus am fear eile a bha ’dol mu chuairt air na stàitean aig an aon àm ’s e fear Alasdair Mac Leòid.

A h-uile stàitean aig a bhiodh iad a’ tighinn ris, bhiodh Aonghas ’fuireach na sheasamh agus bhiodh Alasdair ’dol air a ghlùinean agus bhiodh e a’ coimhead suas air Aonghas. Agus bha seo a’ dol air adhart aig a h-uile stàitean agus ò, bha seo a’ cur dragh air Aonghas…

An-sin thàinig iad ionnsaigh stàitean far an robh Crìosd air a’ chrois – bha an crois na sheasamh is bha Crìosd air – is choimhead Aonghas sìos air Alasdair is thuirt e,

‘Siod am fear a chaidh a cheusadh, chan e mise!’ [gàireachdainn]

Màiri: Obh obh! [gàireachdainn]

E: ’S e naidheachd fìrinn a tha sin – thachair sin.

M: Agus càit an robh na daoine sin a’ fuireach a-rithist? Ann an Inbhir Nis?

E: Bha Alasdair a’ fuireach ann an Inbhir Nis agus bha Aonghas a’ fuireach suas aig an Interaval – Strath Lorne, we used to call it the Interval.

Màiri: The Interval?

Eòs: Air an Intaraval.

Màiri: Agus an robh iad beò nuair a bha sibhse òg?

Eòs: Ò bha bha bha.

Màiri: Agus ciamar a chuala sibh an naidheachd sin?

Eòs: Chuala mi sin aig Dùghall, bràthair mo mhàthar.

© Bun is Bàrr, Iomairtean na Gàidhlig
Tar-sgrìobhadh: Màiri Britton

Please login or register if you'd like to respond.