log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Moladh Mhàbu

Facal-toisich

`S e Alasdair mac Ailein Alasdair Ruaidh mac Aonghais 'ic Alasdair Bhàin (Alasdair a’ Ridse) a rinn an t-òran seo. Tha e 'moladh Mhàbu mar an t-àite far an do dh’àraicheadh e. Chaidh an t-òran a dheanadh aig Alastair as deaghaidh dha dh’ imrich gu Siorramachd Antaiginis. Bha 'n cianalas air `s esan ag ionndrainn na seann dachaidh. `S e Dòmhnallach do Shliochd an Taighe à Lochabar a bha `na dhùthchas aige. Bha na Dòmhnallaich ud mar ainmeil bhàird, agus ghaisgich air a’ bhlàr, a’ dol air n-ais dha 'n t-siathamh linn deug.

Neach-aithris: Seumas Watson

Alasdair the Ridge, born and raised in Mabou, made this song after he moved to Antigonish County. He descended from the Lochaber branch of MacDonalds, known as Sliochd an Taighe. The Bohuntin MacDonalds were famous as bards and warriors going back to the 16th century.

Alasdair « the Ridge » est né et a grandi à Mabou. Il a créé cette chanson après avoir déménagé au comté d’Antigonish. Ses ancêtres étaient des MacDonald du Lochaber, connus sous le nom de « Sliochd an Taighe ». Les MacDonald de Bohuntin étaient des bardes et des guerriers célèbres depuis le XVIe siècle.

Moladh Mhàbu

Séisd:
O mo chaochladh mór a thàinig!
O mo chaochladh fàth mo smaoitean
`S fhad bho chàirdean gaoil a tha mi
O mo chaochladh mór a thàinig!

Chan eil ann an diugh ach tuaileas
Ged a dh'fhàg e mi fo bhruaillean
An liuthad oidhche bha mi bruadar
Bhithinn mu bhruachan Abhainn Mhàbu.

`S iomadh mire agus banais
Air an d'rinn mi oidhche-chaithris
Ann am measg nan daoine glana
`S a bha fanachd ann am Màbu.

Dh'fhàg mi ceudan as mo dheoghaidh
Air am bu thoil leam fhìn bhith tadhal
`S gach aon taobh far `n d' thugainn m' aghaidh.
Rium bu laghach iad `s bu bhàigheil.

`S beag an t-iaonadh mi bhith tùrsach
Dh'fhàg mi Iain `s cha b'e diù e
Dh'fhàg mi Aonghus agus Fionnlagh
`S am fear mùirneach siud, an tàillear.

Gum b' e siud an t-àrmann rìoghail
Anns na dh'fhàs an nàdur dìreach
Bha e càirdeach dhomh trì fìlltean
`S mi nach dìobair gu latha-bhràch e.

© Guthan Prìseil
Tar-sgrìobhadh:  Guthan Prìseil

A praise song for Mabou.

Chanson à la gloire de Mabou.

Anna ni’n Dùghaill Alasdair ' ic Dhòmhnaill 'ic Dhòmhnaill Bhàin Onorach `ic Dhòmhnaill `ic Iain `ic Dhòmhnaill `ic Alasdair Ria

Rugadh Anna ni’n Dùghaill Alasdair (NicDhòmhnaill) ann an Druim Ailpein. `S e a bu chuideachd dhi Sliochd an Taighe.  Bha i 'na ban-sheinneadair aig a robh tàlant sònraicht’ a chomharradh òrain sam bith a ghabhadh i.  Bha i pòsd’ ann aig fear Collie Iain Shandaidh, Dòmhnallach eile, a mhuinntir Mhàbu. `S e “Annie Collie” a bh’ac’ oirre a's a’ choimhearsnachd.

Neach-aithris: Seumas Watson

Annie Collie MacDonald was born and raised at Alpine Ridge. She was the daughter of Dougald MacDonald. These MacDonalds were of Sliochd an Taighe Lochaber stock. She was married to Colin MacDonald of Mabou. Local folks styled her as “Annie Collie.” With her own distinct style of singing, she was noted for making a song her own.

Annie Collie MacDonald est née et a grandi à Alpine Ridge. Elle était la fille de Dougald MacDonald. Cette famille MacDonald était des « Sliochd an Taighe » originaires du Lochaber. Elle a épousé Colin MacDonald de Mabou. Les gens du coin l’ont surnommée « Annie Collie ». Elle avait son propre style bien particulier de chant et était connue pour faire siennes les chansons qu’elle interprétait.

Tha i a' cumha nan triùir a ...

Tha i a' cumha nan triùir a chaidh a bhàthadh as deaghaidh dha `n bhàta `dol fodha. Tha eòlas air an òran gun urra seo aig seinneadairean air feadh Eilean Cheap Breatainn.

Tha i a' cumha nan triùir a ...

Tha i a' cumha nan triùir a chaidh a bhàthadh as deaghaidh dha `n bhàta `dol fodha. Tha eòlas air an òran gun urra seo aig seinneadairean air feadh Eilean Cheap Breatainn.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.