log asteach
logo

Ceòl is Dannsa

'S ann neo-fhoirmeil a bhithear an ceòl ga chluich 's a' Ghàidhealtachd seo. 'S e ceòl na fìdhleadh as motha a tha comharrachadh ceòl nan sgìreachdan Gàidhealach 's a' Mhór-roinn, agus tha aobhar air. Chanadh a' sluagh fhéin, ‘Chan eil duine cho portmhor ris a’ Ghàidheal’, agus dhearbhar am beachd sin ann an iomadh talla danns neo cidsin air feadh an àite.

Gun teagamh 's e stoidhle tur Gàidhealach a th’aig na fidhleirean a thug iad leoth’ as an t-seann dùthaich, làn ruitheam is beòthalachd, agus dlùth fhuaighte ris a’ chànain. Tha na puirt-a-beul, le’m faclan, a’ freagairt do chuid mhór dhe na seann phuirt. 'S iomadh port barraichte a rinneadh ann a’ seo, 's tha an t-ògradh air gabhail ris a’ cheòl mar chomharra dearbh-aithne.

Anns na h-àiteachan Gàidhealach, chluicheadh na pìobairean ionadail air dannsaichean cho math ris na fídhleirean. Tha an ceòl sin air tighinn beò a rithist, taobh ris a’ phiobaireachd fhoirmeil thugadh astaigh as deaghaidh sin bho na réiseamaidean Breatannach.

A’ freagairt dhan cheòl ghàthasach tha dòigh shònraichte air danns aig na Gàidheil – a’ deanadh ceum – a tha sgileil 's air fuireach air leth bho bhuaidh saoghail na Beurla.

Neach-aithris: Seumas Watson

In Gaelic Nova Scotia, music is played at informal occasions. The fiddle is what most often characterizes the music in the province’s Gaelic communities, and for a reason. As the Gaels themselves would say, ‘There is no one as musical as the Gael’, and that is amply demonstrated in the kitchens and the village halls throughout the region.

The fiddle style is clearly a Gaelic one that the immigrants brought with them from the old country; both lively and rhythmic, and closely linked to the language. There are mouth music tunes with their words that correspond to many of the old tunes. A large number of outstanding tunes have been composed here, and the younger generation has adopted fiddle music as a badge of identity.

In the Gaelic settlements, local pipers as well as fiddlers used to play for dances, and their music is now being revived, existing beside the more formal piping, which came in later from the British regiments.

Complementing the instrumental music is a distinctive Gaelic variety of dance – step dancing – which requires great skill and has remained distinct from English and mainstream dance styles.