log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Na h-Òrain

Amach à Point Aconi, Eamag

Facal-toisich

Gabhaidh `ad an t-òran luaidh seo, air a chlàradh ann an Gillisdale, air an fhonn chumanta “Faill Ill Eileadh ó Ro.” Anns a’ chlàradh seo, tha an t-òran air a sheinn aig Eamag Rabairt Eachainn mar a bha i 'ga ionnsachadh aig a seanmhair, Rhodena Dhòmhnaill Iain, tha dealbh air soitheach-seòlaidh ann. Tha fear dhen a’ sgioba `g innse mu dheidhinn a’ chuain caochlaideich `s cho goirt a dh’ fhàgadh a làmhan leis an t-sàl `s e a’ tarraing nan ròpan.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

This milling song, recorded in Ottawa Brook, Victoria County, is sung to the well-known chorus, “Faill Ill Eileadh ó Ro”. In this version, sung by Emily MacKinnon as she learned from her grandmother, Rhodena MacLellan, a sailing vessel is described by a member of the crew. The man describes traveling through variable waters, and his job on the ropes that has left his hands damaged from the salty water.

Cette chanson de foulage, enregistrée à Ottawa Brook, dans le comté de Victoria, est chantée sur l’air du refrain bien connu « Faill Ill Eileadh ó Ro ». Dans cette version, chantée par Emily MacKinnon, un voilier est décrit par un membre de son équipage. L’homme décrit les voyages à travers des mers imprévisibles et dit que l’eau salée à laquelle il était exposé dans son travail dans les cordages a fini par abîmer ses mains.

See video

Fa ì éileadh o ro
Fa ì éileadh o ro
Fa ì éileadh o ro
'S ochoin, nuair a dh’ fhalbh sinn.

Amach às Point Aconi,
Bha double reefs ‘s foresail
Bha mainsail air a’ lowaradh
'S an jib cha mhór nach d’fhalbh i.

'S e rinn mo mhalaidhean gruamach
Mo shùilean 'g iarraidh dùnadh
A bhith cho tric 'ga stiùireadh
Le uisge ciùin is garbhan

'S e rinn mo làmhan grànda
'S dh’fhàg iad mar a tha 'ad
A’ bhith cho tric 's a [t]-sàile
Le ròpa làidir cainbeach. [tape: cainbte]

Seo dhuibh suidheachadh dhen òran a chaidh a chlàradh bho Chalum MacNìll (”Maxie” Dan Angus Iain Aonghais Eòin), Highland Hill, Siorramachd Bhictoria mar phàirt do Phròiseact nan Òran Nòs is Fonn fo sgéith a' Chlachain Ghàidhealaich 'sa bhliadhna 2004.

Fa lìll éileadh ò ro,
Ho rò hi rìthill ò ro
Fa lìll éileadh ò ro,
'S ochoin mar a dh’fhalbh sinn

Siod far a robh ‘n iùbhrach
Nuair a chuir sinn rith’ a h-aodach
Gun seòladh i mar fhaoileag
An aodann na fairge

Baddeck a rinn sinn clearance
Air madainn moch Di-ciadaoin
Bha brìothas ann o `n iar-dheas
A’ tarraing gruaim gu soirbheas

Mach aig beul Bhra ‘Or
Bha uisge mór ‘s ceò air
Bha crodh againn air bòrd
Mi-dhòigheal ‘ad air fairge

'Dol seachad Rubh’ an t-Salmon
A Rìgh gu robh i gàbhaidh
'S i 'togail an t-sàile
An àird’ o ‘n ghainmhich

'S e dh’fhàg mo làmhan grànda
'Nan gàgan mar a tha ‘ad
Cho tric 's a bhios an sàl ann
Ri ropa làidir cainbeach

Eachann ‘s e 'taomadh
Ealasaid bidh aotram
A’giulain móran aodaich
Mus sgaoil i air fairge

'Dol seachad Point Aconi
Bha double reefs ‘s a’ foresail
Bha mainsail air a’ lowaradh
'S an jib cha mhór nach d’fhalbh i

Mis’ a bha stiùireadh
'S an caiftean 'gabhail ùrnaigh
'S Daididh air a’chùlaibh
'S e ‘cunndais a chuid airgead
 

A milling song depicting life on a sailing vessel.

Chanson de foulage racontant la vie à bord d’un voilier.

Eamag ni’n Rabairt `ic Eachainn `ic Eachainn Nìll Lodaidh

Rugadh Eamag ni’n Rabairt `ic Eachainn `ic Eachainn Nìll Lodaidh ann am Badaig, Siorramachd Bhioctoria. B’ ann à Eilean nam Muc a thàinig a cuideachd agus thug `ad suas fearann ann an Gleann nam Màgan, Siorramachd Inbhirnis, far a bheil teaghlach Eamaig fhathast a’ fuireach `s a' là an diugh. Tha Eamag `na ban-sgoilear. Tha i air a bhith `teagasg na Gàidhlig an dà cuid, ann an sgoiltean poblach agus `s a' choimhearsnachd. Chuir i suim ann an dualchas nan Gàidheal nuair a bha i òg a’ cur seachad ùine còmhla r' a seanmhair, Rhodena ni’n Dòmhnall Iain, nach maireann.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Emily MacKinnon was born in Baddeck, Victoria County. She is descended from emigrants from the Isle of Muck, who settled in Ainslie Glen, Inverness County on a plot of land where her family currently resides today. Emily has a special interest in Gaelic Education and has taught both public school and community Gaelic classes. Her interest in the culture developed as a result of spending time with her Gaelic-speaking grandmother, the late Rhodena MacLellan.