log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Leigheasan aig Baile

Tinneas a' Rìgh

Facal-toisich

Bha comas leighis aig an t-seachdamh mac, agus nighean, gu h-àraid air galar-craiceann ris an canadh `ad “tinneas a’righ.” Tha Seasag NicLeòid ag innse gun cuireadh an t-seachdamh mac, neo nighean, bonn-airgid ann an uisge a ghlanadh lot an duine bhochd. Dh’fheumadh sin a bhith dèante fad seachd mhadainnean an ceann a’ chéile. `S ann an uair sin a bha a' leigheas ann.

Neach-aithris: Seumas Watson

The seventh son or daughter was known to have special capabilities, including the ability to cure a type of skin disease known as “the king’s evil.” In this recording from Jessie MacLeod, the seventh son or daughter would put a coin in water and use it to clean the sufferer’s infection. This would be done for seven consecutive mornings, at which point the person would be cured. In a similar story from Pictou County, the seventh son recited a charm and drew a sign of a cross on the afflicted person’s chest. Although details varied, the seventh child’s capabilities were never underestimated.

On disait que le septième enfant — fille ou garçon — possédait des pouvoirs spéciaux, dont celui de guérir une sorte de maladie de la peau appelée « King’s evil » (scrofule ou écrouelles). Comme le raconte Jessie MacLeod dans cet enregistrement, le septième enfant de la famille mettait une pièce de monnaie dans l’eau et s’en servait pour nettoyer l’infection du malade. Il faisait cela sept matins de suite et la personne était guérie. Selon un récit semblable du comté de Pictou, le septième fils récitait un charme et faisait une croix sur la poitrine du malade. Les détails varient, mais on ne sous-estimait jamais les pouvoirs du septième enfant.

Tinneas a' Rìgh

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Neach-aithris:  Seònaid ni'n Dhòmhnaill Iain `ic Iain

A cure for the "King's Evil."

Narrated by Jessie Mary MacLeod.

Remède pour le « King’s evil ».

Rapporté par: Jessie Mary MacLeod