log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Na h-Òrain

O Cha Téid, Cha Téid Mise

Facal-toisich

Seann òran luadhaidh a thànaig a nall, tha e coltach, à tìr mór na h-Albann. Tha nighean òg ag ràdhainn nach téid i le duine sam bith gus an till a leannan a dh’fhalbh bho 'n chala air long an là roimhe.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain
 

An old milling song apparently brought over from the Scottish mainland. A young girl declares she will not keep company with any man until her lover, who departed the day before on a ship, returns to her.

O Cha Téid, Cha Téid Mise

O cha téid, cha téid mise
Hoireann éileadh o ro
Cùl gàraidh sgath prìs leat
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Cùl gàraidh sgath prìs leat
Hoireann éileadh o ro
Mun éirich mo chriosan
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Mun éirich mo chriosan
Hoireann éileadh o ro
Ma dh'éireas gur misde
Horeann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Ma dh'éireas gur misde
Hoireann éileadh ho ro
Gur a mòthaide mo dhrip e
Hoireann eileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Gur a mòthaide mo dhrip e
Hoireann éileadh o ro
Chuirinn peidse 'nad chomhdhail.
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chuirinn peidse ‘nad chomhdhail
Hoireann éileadh o ro
Chuirinn Alasdair Òg ann
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chuirinn Alasdair Òg ann
Hoireann éileadh ho ro
Chur nan Gall bhon òrdugh
Hoireann éileadh o ro na bhó
Hì ri ri éileadh
Hoireann éileadh ho ro.

Chur nan Gall bhon òrdugh
Hoireann eileadh o ro…

© 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland
Credit: Leach, MacEdward. ca. 1950. "O Cha Téid, Cha Téid Mise (O I Won't, I Will Not Go)". Interview with Angus "The Ridge"MacDonald, Lake Katrine, NS. MacEdward Leach Song Collection from Newfoundland and Labrador and Nova Scotia, ca. 1950-1961. MUNFLA 78-054/C14225r.

An old milling song apparently brought over from the Scottish mainland.

Aonghus Alasdair a’ Ridge

Rugadh Aonghus a’ Mhaim, "Aonghus Alasdair a’ Ridge" (‘ic Ailein ‘ic Alasdair ‘ic Aonghuis ‘ic Alasdair Bhàin ‘ic Alasdair Mhóir ‘ic Aonghuis a’ Bhòcain ‘ic Aonghuis Mhóir Bhothfhionntainn ‘ic Alasdair ‘ic Iain Duibh ‘ic Raghnaill Mhóir na Ceapaich’) aig Abhainn a Deas Uachdrach ann an 1866. 'S ann à Shliochd an Taighe à Bhothfhionntainn a bha a dhaoine agus gabhaidh a shloinneadh lorg air n-ais thro iomadh ginealach eile. Bha e 'na phìobaire agus dh’obraich e mar gheàrd 's a' phrìosan. Chaidh roinn do dh’òrain a chlàraidh bhuaithe tràth 's an fhicheadamh linn. Bha athair agus a sheanair nam bàird ainmeil.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Angus MacDonald ‘Angus the Ridge’ was born at Upper South River, Antigonosh Co. in 1866. He was descended from the branch of MacDonalds from Bohuntin styled Sliochd an Taighe whose line can be traced back through a score of generations. Angus was a piper and worked as a penitentiary guard. A number of songs were recorded from him during the first half of the 20th century. His father and grandfather were respected bards in Nova Scotia.