log asteach
logo

Buaidh do thurais

Stòraidhean is Naidheachdan

Thro na linntean tha ainm is cliù air a bhith aig na Gàidheil a thaobh beairteas is loinn an cuid naidheachdan is sgeulachdan. 'S iad bu mhotha – iad fhéin 's na h-òrain – a chum cànan, cuimhne is cumadh-inntinn beò, fallain 'nam measg leis na caochlaidhean móra a thànaig air a' saoghal.

Gheobhar an aithris bheòil seo gu nàdarra anns a h-uile h-àite 's an cluinnear a’ chànan ann an Albainn Nuaidh. Chaidh na ceudan dhiubh a thrusadh 's na coimhearsnachdan 's a' linn-sa chaidh 's tha iad sin ri fhaighinn air teip neo ann an clò.

Amach air an dùthaich, bhithte gan innse gu tric 's na taighean céilidh, gu h-àraid air oidhcheannan geamhraidh. Bha sgeulaichean Cheap Bhreatainn cho math ri gin a bha beò ri’n linn.

Tha iomadh seòrsa sgeulachd ann, a ghabhail astaigh naidheachdan beaga, éibhinn; naidheachdan ionadail is eachdraidheil; chunntasan mu chreideamh; naidheachdan mu shìthichean is aislingean; sgeulachdan móra, fada a ruitheas air n-ais cho fada ris na meadhon aoisean, agus sgeulachdan eadarnàiseanta.

Neach-aithris: Seumas Watson

Over centuries Gaels have been noted for the richness and artistry of their stories and tales. It has been these, together with songs, that are most responsible for ensuring the survival of Gaelic language, communal memory and worldview through the great upheavals that they as a people have experienced.

This form of verbal art occurs naturally in every place in Nova Scotia where the language is spoken. Hundreds of stories have been recorded in rural communities during the last century, and are now available in sound archives or in print.

In the rural areas tales were often recited in the céilidh houses, especially during winter nights, and the Cape Breton storytellers were is good as any living in their time.

A great variety of Gaelic stories are told: short, funny anecdotes; legends and historical narrative: religious stories; fairy legends; dreams; long, elaborate tales that derive from the Middle Ages, and international tales.

A' Fear a Theich le Brògan an Innsinnich in Crìochan Chamuis Anna: Stòraidhean is Naidheachdan

A' Réiteach in Crìochan Chamuis Anna: Stòraidhean is Naidheachdan

Leigheas airson an Teine Dé in Crìochan Chamuis Anna: Stòraidhean is Naidheachdan

Brògan an t-Sagairt in Siorramachd Inbhir Nis: Stòraidhean is Naidheachdan

Dà-Shealladh in Crìochan Chamuis Anna: Stòraidhean is Naidheachdan

Dòmhnall Mhamaidh (air a h-innse le Laura Stirling) in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Stòraidhean is Naidheachdan

Eachann Dhòimhgein, air a h-aithris le Lodaidh MacFhionghain in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Stòraidhean is Naidheachdan

Creag nam Bròg in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Stòraidhean is Naidheachdan

A' Fear a Fhuair Fidheall Ùr in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Stòraidhean is Naidheachdan

Eachann Dhòimhgein in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Stòraidhean is Naidheachdan

Am Ministear `s an t-Òl in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Stòraidhean is Naidheachdan

Dòmhnall Gorm aig Seisd Louisbourg in Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags: Stòraidhean is Naidheachdan

An t-Each Dubh in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan na h-Eaglaise in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Stòraidhean is Naidheachdan

Am Bocsa Deighe in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Stòraidhean is Naidheachdan

An Doideag Mhuileach in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Stòraidhean is Naidheachdan

Aig Gairm na Drochaide in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Stòraidhean is Naidheachdan

Manadh air Iagan Caimbeulach in Ceap Breatainn an Ear-Dheas: Stòraidhean is Naidheachdan

A' Ghobhar Ghlas in Siorramachd Inbhir Nis: Stòraidhean is Naidheachdan

Iain MacRaing agus am Mathan in Siorramachd Inbhir Nis: Stòraidhean is Naidheachdan

Mar a Fhuair Osgar a Bhean in Siorramachd Inbhir Nis: Stòraidhean is Naidheachdan

Conan agus am Fuamhaire in Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or: Stòraidhean is Naidheachdan

Dòmhnall Mhamaidh in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan Chaledonia in Siorramachdan Antaiginis is Phiogto: Stòraidhean is Naidheachdan