log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

Aig Gairm na Drochaide

Facal-toisich

Bho chionna treis, bha feadhainn nach robh glé chleachdte ri bruidhinn na Beurla. Tha iomadach naidheachd ann air Gàidheil a rachadh ceàrr `nan cainnt `s iad a’ feuchainn ri còmhradh `s a’ chànan eile. Tha `n storaidh ait seo ag innse mu bhodach a thug sgrìob air Baile Shudnaidh turas agus mar a chaidh an uagon mu choinneamh an éich nuair a dh’fheuch e ri seanchas a dheanamh anns a’ Bheurla.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Not so long ago, there were folks in Cape Breton who weren’t accustomed to speaking English. There are a lot of stories about people getting confused when attempting an English conversation. This funny story tells about a man who gets his word order mixed-up while trying to express himself in English.

Aig Gairm na Drochaid

Bha nàb' againn aon uair agus bha e an còmhnaidh a’ cuir a’ chairt air thoiseach air an each. Agus chaidh e ann latha astaigh a Shudnaidh dhan a’ wholesale. Agus choinnich e fear ann a’ shin. 'S thuirt e, dh’ fhoighneachd a’ fear dha - 's thuirt e ris, feumaidh gun do dh’ fhalbh e tràth an-diugh.

"'O gu dearbha, gu dearbha, dh’ fhalbh mi tràth an-diugh. Bha mi dìreach a-null mun choileach nuair a ghairm an drochaid.”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A humorous anecdote about a man unaccustomed to speaking English who was mixed-up in his grammar.

Histoire d’un homme qui était connu pour « mettre la charrue avant les bœufs ».

Dòmhnall Mac a’ Phearsain

Rugadh Dòmhnall Mac a’ Phearsain ann am Boston Ùr, goirid do Dhrochaid Mhira. Thànaig Dòmhnall do Bhaile Shudnaidh `na dhuin’ òg far an do dh’obraich e mar stiùireadair bus fad bhliadhnaichean. `S ann à Uibhist a’ Chinn a Tuath a bha a chuideachd. Gàbhaidh measail air gabhail nan òran, `s gann gu robh cruinneachadh, céilidh na luadh ann far nach biodh Dòmhnall an làthair ag éirigh air seinn. Bha e `na bhall dìleas do Chomann Gàidhlig Cheap Breatainn.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Dan MacPherson was native to New Boston, near Marion Bridge. Dan came to Cape Breton as a young man spent may years as a bus driver. His antecedents were from North Uist. He was fond of singing Gaelic songs and was a frequent participant at Gaelic events. Dan was loyal member of the Cape Breton Gaelic Society.

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

An Doideag Mhuileach

Facal-toisich

Naidheachd fhuadain mu bhana-bhuidseach ris an canadh iad an Doideag Mhuileach. Chaidh triùir iasgairean gu taigh na caillicheadh, feuch an togadh i soirbheas dhaibh. Thug i dhaibh snàithlean `s trì snaoimeannan air a bha ri fhuasgladh as deaghaidh a chéile. Chaidh sin a dheanadh aig muir. `S gann gun d’rinn iad an cladach dheth.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

A migratory legend concerning a witch in Scotland, known as the Doideag Mhuileach. Three fishermen went to her house on a calm day to see whether she could raise a breeze for them. She gave them a thread with 3 knots which they were to open one after the other. They did so while at sea, and barely reached the shore.

An Doideag Mhuileach

Thàinig a’stòiraidh a leanas o Dhòmhnall MacFhionghain…. Bha e aon uair a’ fuireach air taobh a tuath a' Bhail’ an Ear … a' Bhèidh an Ear. Bha aon uair ann an Eilean Mhuile, cailleach bheag a’ fuireach ris an canadh iad An Doideag Mhuileach. Bha i mu chóig traighean a dh’ aìrde, agus glé leathan anns an màsan. Bha i `cumail amach gu robh cumhachd mór aic' air nithchean agus air nàdar dhaoine eile.

Latha do na làthaichean, chaidh triùir iasgairean amach a dh'iasgach ann am fianais taigh na caillich. Agus bha a’ mhuir glé chiùin, cho ciùin `s nach robh an t-iasg a’ gabhail ro mhath `s bu mhath leotha. Chual' iad mu dheoghainn na caillich fada roimhe sin. Agus rinn iad suas eatorra gun deigheadh iad gu taigh na caillich feuch a faigheadh iad amach an deigheadh aice air sìon a dheanamh air an son. Bha an taigh ùine bheag o `n a’ chladach agus bha móran sprèidh ag ionaltradh anns an achadh.

Agus, chuir a’ chailleach fàilte chridheil orra. Dh’inns iad dhi an gnothach air a robh iad `dol dha h-ionnsaigh agus thuirt i, “Gu dearra, ma `s urrainn dhomhsa sìon a dheanamh air ur son, nì mi e.”

“Uill,” ars’ às-an, “bidh sinn glé thoilichte.”

“Ma tha,” ars’ ise, “bheir mise dhuibh snàithlean.”

Snàithlean, sin agad snàth clòimh trì no ceithir a dh’ fhillte gus am biodh e car reamhar. Agus, chuir i trì snaoimeannan air. Is thuirt i, “Ma bha e ro chiùin `son an t-iasg a dh’ iasgach, fuasgail a’ cheud snaoim, agus bidh soirbheas na `s treasa agus gluaisidh am bàta air n-ais no air n-adhart mar `s math leibh.”

Thug iad taing dhi agus rinn iad sin. Chaidh iad amach an dàra h-uair agus nuair a dh’ fuasgail iad a’ cheud snaoim, bha am bàta a’ dol air n-adhart mar bu mhath leotha `s bha an t-iasgach glé mhath.

Ach co-dhiubh, smaointich aon fhear gum bu chòir dhaibh an dàra snaoim fhuasgladh feuch a robh cumhachd na caillich cho làidir `s bha i cumail amach. Seo a rud a rinn iad. Ach bha soirbheas ro làidir buileach. Agus, rinn sin diofar air an iasgach. Ach co-dhiubh, fhuair iad na bu mhath leotha do dh’ iasg. Agus bha latha brèagha, grianach ann. Agus rinn iad suas gu robh an t-àm aca a dhol gu tìr, a dhol dhachaigh. Agus thuirt fear dhiubh, “Seach gu bheil sinn réidh a dh’iasgaich `s gun d’fhuair sinn na bu mhath leinn dhe `n iasg, tha mise `dol a dh’fhuasgladh an treas snaoim, feuch a bheil cumhachd na caillich cho làidir `s tha i cumail amach.”

Seo a rud a rinn iad.

Ach, chaidh an t-uamhas ...  mu làn buileach. Chuir e car dhen bhàta, chaill iad an t-iasg, chaill iad na ràimh, agus cha robh sìon ach gun d’fhuair iad fhéin beò gu tìr. Ach, cho grianach `s gu robh a’ latha, mun d’fhuair iad iad fhéin a shàbhaladh, dhùin na neòil agus chan fhaiceadh iad sìon. Ach co-dhiubh, nuair a fhuair iad gluasad mu `n cuairt air a’ chladach, thug iad sùil agus bha na h-adhaircean uile air an séideadh bhon a' spréidh.

Sin agad a’ rud a dhùin na neòil. Agus b’ e sin màthair cumhachd na caillich. Ach, ma dh’fhaoidte nach e `n fìrinn uile gu léir a th’ anns a’ sgeulachd seo. Ach, ma dh’ fhaoidte gu faigh sinn rudeigin às a bhios feumail co-dhiubh. Chan e rud math a th’ann do dhuine sam bith a bhith ro fhada `na bharail fhéin.

Sin agad stòiridh na caillich.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A story illustrating the power of a Mull Witch.

Histoire illustrant les pouvoirs d’une sorcière de Mull.

Iain Raghnall MacÌgein

Rugadh Iain Raghnall MacÌgein agus chaidh a thogail ann an Allt nam Breac.  Chuir e seachad a bheatha ann an Drochaid Mhira.  `S ann do mhuinntir Uibhist a Tuath a bhuineadh a chuideachd.  Nuair a chaidh e dha `n sgoil air Rathad Bengal, `s ann `s a' Ghàidhlig a bha `ad a' teagasg, is mar sin thog e sgilean leughaidh is sgrìobhaidh.  `S e obair nan rathaidean agus saorsainneachd a bu chosnadh dha.  Aig aois 81, bha e fhathast a' togail thaighean!  Bha e làn naidheachdan is òran, agus bheireadh e mach a' loidhne cuideachd.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

John Rannie MacKeigan, of North Uist descent, was born and raised in Trout Brook and later moved to Marion Bridge.  When he went to school at Bengal Rd, they were teaching Gaelic and he learned to read and write.  He was the Superintendant of Highways and enjoyed carpentry very much.  He was still building houses at age 81!  He had a vast knowledge of story and song and he would precent in church as well.

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

Am Bocsa Deighe

Facal-toisich

Naidheachd bheag éibhinn mun àm a thànaig teas gàbhaidh as t-samhradh. Bha roinn do bhiadh air a mhilleadh aig feadhainn, ach bha aon neach `s a choimhearsnachd aig a robh fridge. Thuirt e riuth’, getà, gu robh a h-uile sian ann cho cruaidh `s gu robh e gun fheum.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

One summer there was a terrible heat wave, which spoiled much of the food in the community. There was one man who had a fridge; he told the rest, however, that everything stored in it was so hard as to be useless.

Am Bocsa Deighe

Bha na seann fheadhainn a bha seo, bha iad a’ fuireach cuideachd. Agus, bha poidhle crodh aca `s caoraich `s bainne gu leòr `s bha iad a’ call a h-uile sian riamh a's an teas. Bha an t-uachdar `s am bainne a’ dol a dholaidh. Ach, thàinig am bràthair dhachaigh cuideachd. Fhuair e fridge dhaibh.

Nuair a chuala na nàbain gun d’ fhuair iad fridge, thàinig iad a cheimhead orra.

“O uill,” ars’ tè dha na nàbain, “Tha sibhse spry. Fhuair sibh fridge.”

“O fhuair.” ars’ i fhéin.

“O uill,” ars’ esan, “ro `n a’seo,” ars’ esan, “bha sinn a’ call,” ars’ esan, “a h-uile sian riamh.”

“An t-uachdar,” ars’ ise, “`s an t-ìm,” ars’ ise, “a h-uile sian riamh.”

“Ach, cha dhèanadh siod diofar mór an dràsta,” ars’ i fhéin.

“Tha a h-uile sian a-staigh a’ siod,” ars’ i fhéin, “cho cruaidh ri bod!”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A comical story about the first fridge in the community.

Récit comique sur le premier réfrigérateur dans la communauté.

Danaidh Ceit Sarah

Rugadh Danaidh Ceit Sarah anns an Abhainn Mhóir `s a' bhliadhna 1909. `S ann às na Hearadh a bha a chuideachd. Bha Danaidh `na shaighdeir `s an airm fad iomdach bliadhna. Nuair a thìll e dhachaidh dha 'n Abhainn Mhóir, b' e a bhi `cumail chladh ionadail an deagh dhreach - cho fad air falbh ri Hardwood Hill ann am Baile Shudnaidh - an obair a bu mhoth' a bh'aige. Bha Danaidh `na dhuin' air leth éibhinn.`S e gu bhi measg chàirdean a’ gabhail naidheachdan a bu mhoth' a chòrdadh ris. Bha meas aig a h-uile air cuideachd Dhanaidh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Danny Kate Sarah MacLeod was born in Grand River in 1909, Richmond County. His ancestors were emigrants from Harris. Danny spent many years in the army. When he returned home, he was the caretaker for many cemeteries, including Hardwood Hill in Sydney. Danny was a real character who loved any opportunity to get together with friends to tell stories. He was well liked by all who knew him.

Danny Kate Sarah MacLeod est né à Grand River, dans le comté de Richmond, en 1909. Ses ancêtres ont émigré de Harris. Danny a passé de longues années de l’armée. À son retour chez lui, il a endossé le rôle de gardien de nombreux cimetières, dont celui de Hardwood Hill, à Sydney. Danny était un vrai personnage, qui aimait profiter de toute occasion de retrouver des amis pour raconter des histoires. Il était aimé de tous ceux qui le connaissaient.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan Chaledonia

Facal-toisich

Naidheachd mu fhear a bha tighinn à Caledonia. Dh’innis e do chàcha mu dhuin' eil' a’ sin, Alasdair Dòmhnallach, a theab an taigh a chall le teine. As deaghaidh sin, thachair rudan neònach eile – Bòcan Chaledonia.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

A story about a man coming from Caledonia who recounted the story of another man, Alec MacDonald, whose house nearly burned down. After this other strange things took place, attributed to the Ghost of Caledonia.

Bòcan Chaledonia

Madainn thràth bho chionn móran bhliadhnaichean, thàinig Alasdair MacÌosaig, á Caledonia, a-staigh do 'n taigh seo. Agus bha e air a' rathad do 'n Bhaile Mhór, Antigonish.

Dh'fhaighneachd sinn dheth, "A' robh guth naidheachd aige?"

Thuirt e an toiseach nach robh. "Uill, tha," thuirt e, "tha naidheachd agam. Chaidh e ... theab Alasdair an taigh – Dòmhnallach – an taigh a chall a' raoir. Dar a dh' éirich 'ad 's a' mhadainn, bha na, na .. chunnaic 'ad os chionn na stòbh na searbhadairean?? a bha aig an teine, air pìob a stòbh, air an losgadh gu dona. Dar a ... bha sin air a' sin."

Ghabh e naidheachd ann gun deachaidh e cho teann sin air an taigh a chall 's gur e mìorbhailt a bh' ann nach deachaidh.

Ach, as a dheaghaidh sin, thòisich rudan air tachairt. Bha ... rachadh e 'mach do 'n ... a' stàball a' chruidh, 's bhiodh pàirt dhiubh, bhiodh 'ad air an doirt ás na stéidhicean, mar a theireamaid an uair sin. Bhiodh pàirt dhiubh air ... an t-earball ac' air a cheangail ri chéile, rudan ciall mar sin.

Ach co dhiubh, thàinig rudan air adhart gus an d' fhuair na pàipearean gréim air, agus thàinig feadhainn a-nuas á Pictou, agus thàinig fear ás na States, bha (Dr. Prince, Dr. Prince) agus 's e 'stòiridh a bha a's a h-uile beul fad beagan mhìosan, Bòcan Chaledonia.

'S e sin mar an dug e dhuibh uair no dhà do naidheachd air, sin na their mi an-drast mu dhéidhinn.

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16 Bòcan Chaledonia
Tar-sgrìobhadh: Nona MacDonald-Dyke
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

A story about the Ghost of Calendonia.

Aonghas mac Eòghainn `ic Eòghainn

Rugadh Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn ann an Cùl na h-Aibhne Deas, Siorramachd Antaiginis. `S ann dha 'n Oban thall a bhuineadh a shinnsearan. Chuir e seachad a bheatha  air a' bhaile, mar a rinn `athair. Phòs e Màiri NicÌosaig agus thog iad seachdnar do theaghlach ann.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Angus H. MacPherson was born in Glen Alpine, Antigonish County.  His ancestors came from Oban.  He was a farmer by trade, like his father before him.  He married Mary MacIsaac and they raised a family of seven together.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

Bòcan na h-Eaglaise

Facal-toisich

Tha Ealasaid Nic a' Phearsain ag innse mun turas a chunnaic i boireannach `s an eaglais is i `cosg còta geal, rud iongantach aig an àm.  As deoghaidh dhi bruidhinn ri feadhainn eile, thuig i nach fhaca duine sam bith eile i.  Chaidh aifreann a ghabhail air a son, agus chan fhacas riamh tuilleadh i.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Bessie MacPherson tells the story of a time that she saw a woman in church wearing a white coat. After speaking with others, she realized that no one else had seen her. After a mass was said for her, the woman was never seen again.

Bòcan na h-Eaglaise

Naidheachd mu bhòcan air a h-innse le Ealasaid NicPhearsain.

© Canadian Museum of Civilization, recorded by Gordon MacLennan, 1972, MAC-B-16

Bessie MacPherson relates a tale of the time she saw a ghost woman in church.

Ealasaid ni'n Eóghainn

Rugadh Ealasaid ni'n Eóghainn a's na Staitean Aonaichte. `S e Eóghann MacÌosaig a b' athair dhi a rugadh ann a' Springfield, Siorramachd Antaiginis. Dh' fhalbh Eóghann gu Boston airson obair far na thachair e ri Màiri à Clare, Éirinn. Phòs iad ann a' shin is thill iad air ais gu Antaiginis dar a bha Ealasaid ceithir bliadhn' a dh'aois. `S e Gàidhlig na h-Éireann a' chiad chainnt a labhradh i; thog i Gàidhlig dar a thàining i gu Alba Nuadh aig aois a ceithir. Phòs i Aonghas mac Eóghainn `ic Eóghainn agus thog iad seachdnar chloinneadh ann an Cùl na h-Aibhne Deas.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Elizabeth Ann "Bessie" MacPherson (née MacIsaac) was born in Gardner, Massachusetts to Hugh and Mary MacIsaac. Hugh was born in Springfield, Antigonish and went to Boston for work where he met Mary, from County Clare, Ireland. Irish Gaelic was Bessie's first language, having learned Scottish Gaelic after moving to Antigonish County at age 4. She married Angus H. MacPherson and together they raised seven children in Glen Apline.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

Dòmhnall Mhamaidh

Facal-toisich

Bha Dòmhnall Mhamaidh 'na dhuine deas-bhriathrach. An turas a bha seo, chaidh e casrùisgt' gu taigh faire 's choinnich e ri fear mór a’ sin a thug air rud éibhinn, biorach a ghràdhainn.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

There was a witty character known as Dòmhnall Mhamaidh. One time, he attended a wake barefoot, and encountered a big man there who became the object of his sharp wit.

Dòmhnall Mhamaidh

O chionn faisg air ciad bliadhna air ais bha duine a’ còmhnuidh an Arasaig, am Mórroinn na h-Albann Nuaidhe, ris an canadh iad Dòmhnall Mhamaidh. Ged a bha e car faoin ann an cuid do dhòighean, bha e neo-eisimealach is ainmeil air son a bhi glé dheas-bhriathrach. Thachair dha a bhi air chuairt feadh na dùthcha aon uair, rud air an robh e glé dhéidheil. Có-dhiùbh, oidhche de na h-oidhcheanan thachair dha a bhi an tigh-faire aig ám na h-ùrnuigh. Bha Dòmhnall cas-ruisgte `s e `n a shuidhe faisg air an teine, `n uair a thàinig bodach mór a stigh, `s mar a thuit am breamas anns a’ chùis, sheas e air òrdagan Dhòmhnaill. Thug Dòmhnall leum `n a sheasamh gu grad, `s e toirt sùil’ air a’ bhodach o shàil gu mullach a chinn, thuirt e, “A Fhreasdail `g ar dìon o do leithid, `s truime thu na `n each, `s truime thu na `n damh; `s truime thu na `n elephant mhór a bha a’ tarruing bagaichean an airm `s an àird an ear; a dhiabhoil bhodaich tha thu ann."

Tar-sgrìobhadh: Sgialachdan à Alba Nuaidh
Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

A story concerning the witty character, Dòmhnall Mhamaidh.

Narrated by Stacey MacLean.

Nìall Stìol

Bha Nìall Stìol `na dheagh neach-bruidhinn na Gàidhlig a bhuineadh dha 'n Bhaile Bheag. Thug e seachad roinn do stòraidhean do C.I.N. MacLeòid a dh'inns mu eachdraidh àiteachan a bh' ann mun cuairt air Siorramachd Phiogto. Ghabhadh e stòraidhean ait air cuid dhe na daoine iomraiteach a bha an cuimhne dhaoine r'a linn.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Neil Steele was a very good Gaelic-speaker from New Glasgow. He contributed a number of stories to C.I.N. MacLeod concerning local history in the Pictou area. He could tell stories about notable people still remembered during his own day.

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Stòraidhean is Naidheachdan

An t-Each Dubh

Facal-toisich

Air Oidhche Challainn, chaidh Dòmhnall astaigh a chnoc sìdh far a robh danns’ a’ dol. A h-uile neach a’ sin a chanadh trì faclan àraid, gheobhadh e each briagha dubh dha fhéin, agus `s e sin a rinn Dòmhnall. Thill e dhachaidh leis an each, ach chaill e `n t-each as deaghaidh ùine bho nach do chuir e meirg gu chunbhalach air a chluasan mar chaidh innse dha.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

On a New Year's night Donald entered a fairy mound where dancing was going on. Any among the company who could utter a certain three words would receive a fine black course for himself, so that's what Donald did. He returned home with the horse, but after a time he lost it because he neglected to apply rust regularly to its ears as he'd been told to do.

An t-Each Dubh

Bha Iain agus Dòmhnall a’ dol dhachaidh á Merigomish gu Allt Bhàilidh aon uair air oidhche na Calluinne. Thàinig iad le chéile gu sìdhean. Chuala iad ceòl is chunnaic iad solus, is rinn iad calg-dhìreach air an àite. Ràinig iad dorus fosgailte, agus air dhaibh coimhead a steach, chunnaic iad seòmbar mór, farsuing, `s an robh na ciadan dhaoine a’ tionndadh mu’n cuairt `s a’ dannsa. Thuirt Dòmhnall ri Iain, “Tha mise a’ dol a steach a dheanamh tùrn còmhla riutha.” “Dean air do shocair, amadain,” arsa Iain, “tha thìd’ againn a bhi falbh dhachaidh.” Ach, `s ann dìomhain a bha a chomhairle. Mun robh dòigh air bacadh a dheanamh air, sud Dòmhnall `n a dheann seachad air a chompanach, agus leum e a steach do’n t-seòmbar, `s shìn e ri dannsa gu aotrom, cridheil, còmhla ris na sìdhichean, `s dhùnadh an dorus gu teann air a chùlthaobh.

A nis, fhad `s a bha Dòmhnall a’ dannsa `s an t-sìdhean, bha e a’ gabhail aire air gach iomairt a bha a’ dol mu thimchioll. Mar a bha a h-uile duine a’ ruidhleadh mu’n cuairt, dh’ éigheadh aon sìdhiche `n a `m measg trì faclan an cainnt na sìdhichean, augs cho luath `s a dheanadh e sin, dh’ fhosgladh an dorus is thigeadh sìdhiche a steach le each breagha dubh aige air strian. An uairsin, leumadh an duine beag a labhair na trì faclan, air muin an eich, agus sud e a’ marcachd air falbh ás an t-sìdhean mar an dealanaich fhéin.

Thachair so uair is uair. Thigeadh each dubh a steach, is dh’ fhalbhadh sìdhiche eile air muin an eich.

Bha miann a chridhe aig Dòmhnall fhéin air each mar sin fhaighinn, is mar sin chuir e a theanga timchioll air na trì faclan cho fileanta `s a dh’ fhaodadh e; 's dh’ éigh e iad àrd a chlaiginn, agus sud agaibh, mo ghille math ort, each dubh eile a’ tighinn a steach. Leum Dòmhnall air gun dàil, agus ann am mionaid dh’ fhairich e e fhéin còmhla ri ciadan eile d’a sheòrsa, a’ marcachd troimhn choillidh air eich dhubha le luathastar is le sìnteagan gàmagach mar gum biodh iad uile air a chuthach.

Cha robh iad fada gus an d’ ràinig iad na “barrens,” agus chuala iad coileach dubh a’ gairm. Thuirt an sìdhiche a bha a’ marcachd air thoiseach air Dòmhnall, “Is math dhuit-sa gun do ghairm an coileach dubh.” Thuir an sìdiche a bha a’ marcachd air dheireadh air, “Is math dhuit-sa gu dearbh gun do ghairm an coileach dubh gun ite gheal.”

Ann an tiotan dh’ fhairich Dòmhnall e fhéin, leis fhéin a’ marcachd – thuig e an uairsin càit an robh e, is ràinig e dhachaigh.

Cha robh Dòmhnall cinnteach ciamar a dhéiligeadh e ris an each, is mar sin, chuir e a chomhairle ri seann nàbaidh a thuirt ris a h-uile cnap de sheann iarunn a chruinneachadh, agus a’ mheirg a sgrìobadh dheth. Dh’ fheumadh e beagan de’n mheirg sin a chur an cluasan an eich a h-uile maduinn. “Ma nì thu so a h-uile latha gu cunbhalach,” ars’ a nàbaidh, “`s e deagh each a bhios ann dhuit fhéin, `s do d’ mhac, agus `s dòcha do d’ ogha.”

Uill, chum Dòmhnall an t-each fad ochd bliadhna, ach thàinig maduinn a bha sud `n uair a chaidh a’ mhart aige an sàs ann am bogalach. Mar sin, dh’ iarr Dòmhnall air a mhac a’ mheirg a chur an cluasan an eich, mar bu nòs dha fhéin; is thog e rithe le caraid no dhà a shlaodadh na mairt ás a’ bhogalach. Chuireadh e a’ mhaduinn seachad ag obair mar so.

`N uair a thill Dòmhnall `s e a’ chiad rud a thuirt e, an deachaidh freasdal a dheanamh air an each. Mar a thachair, bha barrachd obrach aig a mhac ri dheanamh na b’ àbhaist, is dh’ aidich e nach do chuir e a’ mheirg ann an cluasan an eich idir.

Chaidh Dòmhnall `s a mhac, matà, a mach còmhla do’n t-sobhal, is gu dé a fhuair iad an àite an eich ach seann stoc craoibhe daraich.

Tar-sgrìobhadh:  Sgialachdan á Alba Nuaidh
Neach-aithris: Stéiseag NicGilleathain

A story relating Donald's encounter with the fairies.

Narrated by Stacey MacLean.

Iain MacGille-Bhràth

`S e fear a mhuinntir Allt a’ Bhailidh, faisg air crìoch Shiorrachd Antaiginis, a bh’ ann an Iain MacGille-Bhràth. `Na dheagh sgeulaiche, bha e làn seann seanchais a thànaig anuas bho ghlùin gu glùin `s an teaghlach aige fhéin. Chaidh stòraidh an Éich Dhuibh a chlàradh aige le fear Calum Iain MacLeòid a bha `s an àm air fhastadh ann aig Oilthaigh Fhransaidh Xavier ann an Roinn na Ceiltise. Chaidh a' stòraidh seo fhoillseachadh ann an leabhar stòraidhean a dheasaich Calum Iain fo `n tiotal Sgialachdan á Albainn Nuaidh.

 

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

John MacGillivray was a native of Bailey’s Brook, Pictou County. He was a good story teller with a traditional knowledge from his own family and the surrounding area. The Black Horse story was recorded by C.I.N. MacLeod, who taught at the St. F.X. Celtic Department. It was published by MacLeod in a book titled Stories from Nova Scotia.

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Stòraidhean is Naidheachdan

Am Ministear `s an t-Òl

Facal-toisich

Tha deoch làidir agus a’ chléir `nan dà chuspair air am bidh naidheachdan beaga éibhinn a’ tarraing gu tric. A's an stòraidh ait seo, air aithris aig Tormod MacGillEathain, nach maireann, a mhuinntir a’ Ghlinne Mhóir, tha ministear a’ searmonachadh air olc na dibhe. Am measg na feadhnach `s an éisdeachd, tha duine eirmseach, biorach air a theangaidh.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Strong drink and the clergy form the basis of many humorous Gaelic stories. In this story, the late Norman MacLean of Barra Glen Road tells of minister preaching the evils of drink and the witty response of an indiv individual in the audience.

Am Ministear 's an t-Òl

Bha Ministear a’s a' pharaiste, bha e uamhasach down, sìos air a’ gnog. Agus an oidhch’ a bha seo, dh’iarr e orr’ iad a’ cruinnicheadh aig a' hall, agus gu sealladh esan leotha dé bha `ad ag òl.

Ach, chruinnich iad uile aig a’ hall, aig an àite. `S thànaig e `staigh, -- dà bhotul aige. Botul do Sandy MacDonald whisky agus botul uiste, is dà ghloinne. Chuir e siod air a’ bhòrd. Thòisich e `g innse . . . nist’ tha mi dol a dh’ innse . . . shealltain dhuibh rud a tha sibh ag òl agus rud a bu chòir dhuibh a bhith `g òl.

Agus ars’ esan, thug e bogsa beag as a’ phòca agus thug e té dha na boiteagan `s chuir e dha `n ghloinne rum i. Chaidh i mun chuairt aon triop ann `s chaidh i sìos dha `n bhotum. Bhàsaich i. Chuir e an uair sin an téile a’s a’ ghloinn’ uiste. Thòisich ise dol mun cuairt, dol mun cuairt, bha i `dol mun cuairt.

Agus dh’éirich sean fhear air cùl chaich. Thànaig e anuas. Dh’fhaoignich e dha, “Gu dé bh’ a’s a bhotul a bha siod?”

Thuirt esan, “Sandy MacDonald.”

“O feumaidh mi falbh am màireach agus botul dheth fhaighinn. Tha bean agam làn bhiastaigan.”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh:  Frangag NicEachainn
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

A humorous anecdote about a minister preaching against strong drink.

Tormad Pheadair Ruaraidh Ghilleasbuig

Rugadh Tormad Pheadair Ruaraidh Ghilleasbuig ann an Cùl Abhainn Ottawa, Siorramachd Bhioctoria. Mar a th' ann dha 'n a' chuid a `s motha dhe na teaghlaichean anns a' bhad sin, b’ ann do dh' Eilean Bharraigh a bhuineadh a shinnsearan. Phòs Tormad té Mairead Marsh `s bha triùir chloinneadh deug do theaghlach aca. Bha Tormad air fhastadh fad bhliadhnaichean aig plant a' ghiopsam a's na Narrows Bheaga.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Norman MacLean was born in Rear Ottawa Brook, Victoria County. Like many families on that side of the Iona Peninsula, Norman’s ancestors came from the Isle of Barra. Norman married Margaret Marsh and they had a family of thirteen. Norman worked for many years at the Little Narrows Gypsum Plant.

Norman MacLean est né à Rear Ottawa Brook, dans le comté de Victoria. Comme pour bon nombre de familles de la péninsule d’Iona, les ancêtres de Norman étaient originaires de l’île de Barra. Norman a épousé Margaret Marsh et ils ont eu 13 enfants. Norman a travaillé pendant de nombreuses années à l’usine de gypse de Little Narrows.

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Stòraidhean is Naidheachdan

A' Fear a Fhuair Fidheall Ùr

Facal-toisich

Bha na Gàidheil riamh measail air ceòl na fìdhleadh, mar a chìthear a’s an naidheachd bhig, ait seo.  Mar ghné do stòraidh ris an canar ròlaist, tha `n naidheachd ag innse mu dhuine a bha treiseag aig baile air chéilidh às na mèinnean. Mar is minig a thachair, thadhail e aig taigh nàbaidh air a’ rathad `s an dol seachad.  `S ann an uair sin gu robh ac' an taoim mhór.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Seumas The Gaels have always loved fiddle music, as we’ll hear in this tall tale.  Our story concerns a fellow on a visit home from the coal mines.  As it often happened, he stopped at a neighbour’s house on the way by.  That’s where the fun began.

Les Gaëls ont toujours adoré la musique de violoneux, comme on l’apprend en écoutant cette histoire à dormir debout. L’histoire concerne un homme qui travaille dans les mines de charbon et qui rend visite à sa famille. Comme souvent, il s’arrête en chemin à la maison d’un voisin. Et c’est là que les choses deviennent amusantes.

A' Fear a Fhuair Fidheall Ùr

A' fear seo, bha e ag obair a's na mèinnean. Agus, o, fhuair e fidheall ùr. Agus a h-uile seachdain, bhiodh e 'cuir flask do ruma 's a' chlub bag.  Agus, o, bha e mu sia mìosan, tha mi 'creidsinn air falbh. Thuirt e, "Uill," os' esan, "`'s tha ùine mhór nach fhaca mi m' athair 's mo mhàthair.  'S feumaidh mi," os' esan, "a dhol dhachaigh 'gan coimhead."

Alright, thàinig e dhachaigh 's chunnaig e fear a... an duine a bha seo a' tighinn a's a' bhàta suas às a’ Phòn. 

"O," os' esan r'a’ mhàthair, "Tha mise 'dol a challadh an fhir ud a-nall.  Tha toil agam," os' esan, "e  choimhead deamar a tha cho math 's a tha an fhidheall agam."

"Alright," os' esan.. os' ise, a mhàthair.

Chall e 's thàinig e, an duine sin, dha 'n taigh.  'S thug e a-staigh e 's shuidh e air an t-seitheir.  'S thug e deagh dhram dha. 

Os' esan.  "Seo," os' esan, "an fhidheall anist." Os' esan, "Feuch anist gun doir thu deagh cheòl aiste."

Alright, theann e air seinn.  Theann am bodach a bha sin air seinn na fìdhleadh 's a bha mhàthair  'g obair air bruich arain 's bha an taigh a' fàs cho teth. 

'Thuirt e ris, "Thugainn amach fo té dha 'n na craobhan amuigh ann a' siod 's bheir sinn leinn na sèithrichean amach.  Agus, faodaidh tu playadh gu leòr a dheanamh a sin."

Bha e 'g obair air playadh`s bhiodh e 'g obair air playadh leis an fhidheall 's a' bualadh a chasan air an talamh.

"Uill," os' esan, an duine, "feumaidh mise," os' esan, "a bhith 'falbh anist." Os' esan, "Tha i `fàs car anmoch.  'S bidh `ad a' wondraigeadh càit’ an deachaidh mi."

Uill, dh'fhalbh e dhachaigh co-dhiùbh. 

`S an oidhche sin, rinn i uiste mór, o,  uist’  uamhasach.

A’ bheil fhios agaibh gu dé?

`S a' mhadainn, nuair a dh'éirich mo mhàthair, chuir i na creamaran a`s na tuill a rinn na casan aig a’ bhodach a' playadh na fìdhl'.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A tall tale about a fiddle player.

Histoire à dormir debout sur un violoneux.

Tena n’ in Frank Mhìcheil Ruaidh

Bhuineadh Tena n’ in Frank Mhìcheil Ruaidh do theaghlach anns a robh dualchas air a ghléidheadh gu àrd-ìre.  Bha taigh Cloinn Nìll a bha seo `na àite fasanta mar thaigh-céilidh far am bitheadh muinntir an taighe gu tric ag éirigh air òrain, stòraidh is fearas-chuideachd mar bu nòs bho shean.  Mar gum bitheamaid an dùil, `s ann à Barraigh a bha cuideachd Chloinn Nìll a bha seo.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Tena MacNeil, a Barra descendant, belonged to a family in which Gaelic tradition was maintained as a matter of daily life.  The MacNeil home was a place of frequent visitors, where the songs, stories and customs of the Gael were sure to be enjoyed. 

Tena MacNeil, dont les ancêtres étaient originaires de Barra, faisait partie d’une famille dans laquelle on maintenait les traditions gaéliques dans la vie au quotidien. Le foyer des MacNeil accueillait souvent des visiteurs et on y appréciait toujours les chansons, les récits et les coutumes des Gaëls.

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Stòraidhean is Naidheachdan

Creag nam Bròg

Facal-toisich

`S an t-seann aimsir, bhiodh muinntir Bhaghasdail a’ coiseachd dh’ionnsaigh a’ Bhàr a cheannach ghoireasan. Air an t-slighe, chuireadh iad orra brògan mun ruigeadh iad am baile `s chuireadh iad dhiubh na brògan aig an dearbh àite air an tilleadh. Dhèante seo gus leathar bhròg a chaomhnadh.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

A comical account of people walking from Boisdale to buy supplies in North Sydney, and their practice of putting on their shoes as they approached town, and removing them on their return journey.

Creag nam Bròg

Na daoine a bha fuireach anns a’ Bharachois agus ann am Baghasdail an toiseach an t-saoghail, cha robh ach aon stòr air a’ Bhàr - 's e sin Sudni a’ Tuath - àite Gheamail. Agus bhiodh iad a’ coiseachd dh’ ionnsaigh a’ Bhàr a cheannach ghnothaichean a bhiodh a dhìth orra mun taigh – tì 's siùcar 's gnothaichean mar sin.

Agus, bha aon chreag mhór ann agus an t-ainm a bh’aca air a’ chreag a bha sin, 's e ‘Creag nam Bròg.’ Choisicheadh iad air an casa'-rùisgte dh’ionnsaigh na creigeadh agus chuireadh iad na brògan orra agus choisicheadh iad dha 'n bhaile. Agus, nuair a bhiodh 'ad a’ tighinn dhachaigh, stadadh iad aig Creag nam Bròg agus bheireadh iad na brògan dhiubh. Agus choisicheadh iad air an casa'-rùisgte dhachaigh.

Ach Lucy Heag, mo mhuime, bha i bochd a’s an t-saoghal, agus bhiodh i toirt leatha a mart a dh’ionnsaigh Beinn Phòil ann am Barachois.  Agus bhiodh i 'ceangal na mart an àite a gheobhadh i biadh gu leòr agus thogadh i suibheagan air aon latha, 's an ath latha, dh’fhalbhadh i leis a’ mhart 's bheireadh i na suibheagan astaigh gu àite Gheamail.

Ach turais dha na turais, dh’fhàs na brògan cho dona 's nach, gu feumadh i paidhir bhrògan fhaighinn. Chaidh i 'staigh gu àite Gheamail is fhuair i paidhir bhrògan. Agus, nuair a thàinig i gu Creag nam Bròg, thug i dhi na brògan. Agus, co-dhiubh, cha deach i fad' air a’ rathad nuair a bhuail an òrdag mhór ann an clach. Agus, bhrist i an òrdag mhór 'na leth.

Agus, thuirt Lucy Heag, “Taing do Dhia nach robh na brògan orm!”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A comical account of people walking from Boisdale to buy supplies in North Sydney, and their practice of putting on their shoes as they approached town, and removing them on their return journey.

Eòs Labhrann Dòmhnallach

Thogadh Eòs Labhrann Dòmhnallach ann an coimhearsnachd Ghàidhealach, Baile Iarainn, faisg air Baghasdail. 'Na òige fhuair e min-eòlas air òrain is sgeulachdan an àite `s e air leth fialaidh ann a bhith `gan gabhail `s `gan aithris fad a bheatha. Rinn e obair shònraichte `s a' raon a’ clàradh beul-aithris.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Joe Lawrence MacDonald was raised in a Gaelic speaking community, Ironville, near Boisdale. As a young man he acquired an vast and detailed knowledge of songs and stories from the locality and was exceedingly generous in reciting and singing them throughout his life. He made a distinguished contribution to the collection of Gaelic folklore in Cape Breton