log asteach
logo

Acknowledgements

Taic Mhaoineachaidh (Funding Support)

Canada Heritage

 • 2011 Canada Interactive Fund, Department of Canadian Heritage
 • An Clachan Gàidhealach / Highland Village Museum (A Part of the Nova Scotia Museum: Operated in Partnership with the Nova Scotia Highland Village Society)
 • Roinn Shiorramachd Bhictoria / Municipality of Victoria County
 • Oilthigh NSCAD / NSCAD University
 • Oifis Iomairtean na Gàidhlig / Office of Gaelic Affairs
 • Oilthigh Fhransaidh X / St. Francis Xavier University

Bun-bheachd airson (Concept)

 • Marlene Ivey agus Seumas Watson

Bun-bheachd Agus Leasachadh a’ Chuspair (Concept & Content Development)

 • Seumas Watson (An Clachan Gàidhealach)
 • Marlene Ivey (Oilthigh NSCAD)
 • Rodney Chaission (An Clachan Gàidhealach)
 • Frangag NicEachain (Oifis Iomairtean na Gàidhlig)
 • Iain Seathach (Sgoil Eòlais na h-Alba)
 • Sùsan Chamron (Cruinneachadh Ceilteach An Urramaich Charles Brewer)
 • Tom Wilson (Roinn Shiorramachd Bhictoria)

Rianachd a’ Proiseict (Project Management)

 • Marlene Ivey agus Seumas Watson

Fear-rannsachaidh Co-cheumnach (Research Associate)

 • Dr John Shaw

Coordinating Research Assistant

 • Shay MacMullin

Research Assistants

 • Katherine MacLeod
 • Emily MacKinnon
 • Mary Jane Lamond

Tionnsgnadh na Làraich-lìn (Web Design)

Luchd-leughaidh (Narrators)

 • Seumas Watson (An Clachan Gàidhealach)
 • Shay MacMullin
 • Amber Buchanan
 • Frances MacEachen
 • Lewis MacKinnon
 • Emily MacDonald
 • Stacey MacLean

Tabhartasan Bhidio (Video Contributors)

 • Ellison Robasdan
 • Seumas Watson (Sealladh gu Taobh)
 • Cape Breton Gaelic Folklore Collection (St. F.X.)

Dealbhannan (Photographs)

 • Ron Caplan (Cape Breton Magazine)
 • Marlene Ivey (NSCAD)
 • Poilìn NicGill-Eathain (An Clachan Gàidhealach)
 • Shirley Robb (Conaltradh na h-Albann Nuaidh)
 • Frances MacEachen (Am Bràighe)
 • Ryan MacDonald (http://ryanmacdonaldphotography.com/)