log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Dòmhnall Sheonaidh

Facal-toisich

Tha a's a' phìos seo sgeul beag air duine aig a robh a' Ghàidhlig bho `n ghlùin.  The e air a bhith fuireach `s an Àrd-bhaile fad bhliadhnaichean móra anist.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this piece, we'll see the story of a native Gaelic speaker who has lived in HRM for many years now.

See video

Agallamh le Dòmhnall Sheonaidh MacDhòmhnaill.

Interview with Donnie MacDonald.

Dòmhnall Sheonaidh

`S ann a's an Tairbeart an Iar a rugadh is a thogadh Dòmhnall Sheonaidh.  `S e a' Ghàidhlig a' cheud chànan a bh' aig' ann an taigh a sheana-phàrantan. `S ann a mhuinntir na Hearadh a bha a shinnsearan.  Thug e seachad bliadhnaichean móra ag obair am Baile Haileafags, far a bheil e 'fuireach fhathast.  Tha Dòmhnall gu math taiceil do dhaoine a tha togail na Gàidhlig. Tha e fìor mhath gu naidheachdan innse.

Neach-aithris: Seumas Watson

Donnie was born and raised in West Tarbot.  He was raised with his grandparents where Gaelic was the language of the home.  He is descended of Harris stock.  He spent many years working in HRM where he still lives today.  He is very supportive of Gaelic learners and is wonderful to tell stories.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Na h-Òrain

Ma threig thu mi, leannain

Facal-toisich

Seann òran gaoil ag innse mu nighean òg ann an Albainn. Air réir a’ chunntais, thuit i ann an troma-ghaol air fear a Chloinn IllFheòlain a bha 'na 'fhìdhleir cho ainmeil `s a bha an taobh seo a dh’Albainn’. Dhealaich iad `s thill e air n-ais gu muir.

Neach-aithris: Seumas Watson

A love song about a young woman in Scotland who falls for a man by the name of MacLellan, said to be one of the best fiddlers in that part of the country. Sadly, they part, and he returns to sea.

Ma threig thu mi, leannain

© Helen Creighton Collection, PANS

A song telling of lovers parted.

Comunn Cheap Breatainn

Chaidh an t-òran seo a chlàradh aig Comunn Cheap Breatainn ann an 1954 am measg stuth a chlàr Helen Creighton. Chuireadh Comunn Cheap Breatainn air bhonn ann a’ Haileafags ann an 1951, mar àite `s an cumadh muinntir Cheap Breatainn an dualchas Gàidhlig beò. `S e àite a bh' ann `s an tigeadh daoine cruinn a bha `fuireach ann a’ Haileafags; daoine a thàinig ann `son obair fhaighinn, neo foghlam fhaighinn `s na h-oilthighean.

Neach-aithris: Seumas Watson

A part of the Helen Creighton Collection, his song was recorded at a gathering held by the Cape Breton Club of Halifax in 1954.  The Cape Breton Club was founded in 1951, keeping Gaelic culture alive in the Halifax area.  Gaels coming to Halifax for work or education would gather at the Cape Breton Club to maintain Gaelic language, music and dance.  Known today as The Cape Breton Charitable Association of Halifax.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Daibhidh MacÌosaig, Fìdhleir

Facal-toisich

‘S ann a's an Àrd-Bhaile a rugadh Daibhidh. Dh’ionnsaich e cuid mhath dhe na seann phuirt bho athair a bha 'na dheagh fhìdhleir, Ailig Dan MacÌosaig à St. Rose ann an Siorramachd Inbhirnis. Tha Daibhidh air fear dhe 'n luchd-ciùil as cliùtiche a thànaig à saoghal na Gàidhlig a bhos - tha e a chearta cho math air a’ ghiotàr - `s e ‘An Leabhar Phort’ a thug Gàidheil an eilein air.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dave MacIsaac was born in Halifax. He learned many of the old fiddle tunes from his father, Alex Dan MacIsaac of Ste Rose, himself an accomplished player. Dave is one of the best-known traditional musicians to emerge from this Gaelic region – he is also a noted guitarist – and was given the nickname ‘The Tune Book’ by the island’s Gaelic-speakers.

See video

Puirt air an cluich le Daibhidh MacÌosaig.

Tunes by Dave MacIsaac.

Daibhaidh mac Alasdair Dhòmhnall

`S e fear ciùil ainmeil a th’ ann an Daibhaidh mac Alasdair Dhòmhnaill. `S ann às a’ Phrìomh Bhaile a tha e.`S ann a mhuinntir à Earra Ghàidheal a bha a chuideachd.`S ann à Dùnbheagan a bha athair, Alec Dhòmhnaill. Bhuineadh a mhàthair do Lake Ainslie. Dar a bha Daibhaidh a’ fàs suas, `s ann tric a bhiodh luchd-ciùil à Ceap Breatainn a’ tighinn anuas dha 'n taigh ac' air chéilidh. Bha mòran seann chlàraidhean aig Daibhaidh nuair a bha e 'na ghille. An diugh, tha barrachd air mìle clàraidhean do cheòl Cheap Breatainn traidiseanta aige. Seinnidh Daibhidh an fhidheall, giotàr, bass, mandolin, banjo agus mandola.

Neach-aithris: Seumas Watson

Dave MacIsaac is a renowned musician from Halifax, Nova Scotia. He is descended from settlers from Argyllshire. His father, Alex Dan, was from St. Rose, Inverness County, and his mother, Frances MacDonald, was from West Lake Ainslie. His father was a fiddler and musicians would frequently come up from Cape Breton to visit and share tunes with the MacIsaacs. Dave enjoyed listening to old fiddle recordings as a child and now has collected thousands of traditional Cape Breton musical recordings. Dave is accomplished on violin, guitar, bass, mandolin, banjo and mandola.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Ceòl is Dannsa

Harvey Peutan, Dannsair

Facal-toisich

Harvey Peutan a’ danns ann an Haileafeags `s a' Chéitean 2011. Ceòl le Howie Dòmhnallach aig Dannsa Cheap Breatainn.

Neach-aithris: Seumas Watson

Harvey Beaton stepdancing at the Cape Breton dance in Halifax, May 2011. Music provided by Howie MacDonald.

See video

Harvey Peutan a’ danns ann an Haileafeags `s a' Chéitean 2011. Ceòl le Howie Dòmhnallach aig Dannsa Cheap Breatainn.

The Reel of Cluny - Ruidhle - Joseph Lowe

'Air a chleachdadh le cead.

Harvey Beaton stepdancing at the Cape Breton dance in Halifax, May 2011. Music provided by Howie MacDonald.

The Reel of Cluny - Reel - Joseph Lowe

Used wiith permission.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Danns' am Baile Mór Haileafags

Facal-toisich

Tha daoine air tighinn a dh'fhuireach ann am Baile Haileafags às caochladh àiteachan do Ghàidhealtachd na h-Albann Nuaidh.  Mar sin dheth, gu math tric, thig daoine còmhla cruinn airson ciùil agus dhannsaichean.  A's a' phìos seo, chìthear feadhainn a' deanadh danns aig té dhe na taoims ud.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Although Halifax area is not a traditional Gaelic speaking area, people from all over have come to live there.  With that, music sessions and square dances are commonly on the calendar of events.  This video shows a square set at one of these sessions.

See video

Luchd-céilidh ag éirigh air danns' aig Pepperjack's `s an Àrd-Bhaile, Faoilleach 2012.  Ceòl air a sheinn aig Glean Greumach, Ruairidh Dòmhnallach agus Ìosag Frisealach.

Dancers stepping to a set at the Pepperjack's Cape Breton Céilidh, January 2012.  Music by Glenn Graham, Rodney MacDonald and Isaac Fraser.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Luadhadh

Facal-toisich

Buidheann a’ luadhadh a’ chlò. Obair throm a rinneadh a’s gach coimhearsnachd Ghàidhealach ann an Albainn Nodha gus an clò fhàgail teann gu leòr airson a chosg. `S iad na h-òrain, agus lìonmhorachd nan làmhan, a dheanadh an obair aotrom.

Neach-aithris: Seumas Watson

A group milling the woolen tweed cloth. This heavy work was carried out in every Nova Scotia Gaelic community in order to shrink the tweed so that it could be worn. The work was lightened by the numbers participating and milling songs.

See video

Séisd:
Seinn o ho rò seinn.
Seinn o ho rò leannain,
Seinn o ho rò seinn.

Gur a muladach tha mi,
`S mi air àirigh chruidh-bhainne.

Gura muladach sgìth mi,
`S mi leam fhìn an tìr m' aineoil.

Cha b' ionnan mar bha mi,
Mun do dh'fhàg mi m' Bràigh Raineach.

Le m' phiuthar 's le mo bhràthair,
Cead bhith mànran ri m' leannan.

Ann am bothag an t-sùgraidh,
`S e bu dùnadh dhi barrach.

Tar-sgrìobhadh:  An Cliath Clis

Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

A milling frolic in Halifax, December 2011.

Seòrsag ni’n Sheòrais `ic Coinnich

Chaidh Seòrsag ni’n Sheòrais `ic Coinnich a bhreith anns an t-Sassain aig Croydon. Tha i `fuireach anns an Àrd-bhaile. Thàinig a sinnsearan às an Eilean Sgitheanach, na Hearadh, Inbhirnis, Dòrnoch agus Inbhir Àir. Tha màthair Sheòrsaig an sàs a's a' Ghàidhlig anns an Àrd-bhaile. Mar sin dheth, thog Seòrsag fhéin beagan dhi a’ siod `s a’ seo. Tha Seòrsag gu math measail dualchas na Gàidhlig. Seinnidh i a' chlàrsach agus nì i dannsa-céim.

Neach-aithris: Seumas Watson

Georgia Atkin was born in Croydon, England and lives in the city of Halifax. Her ancestors came from the Isle of Skye, Harris, Inverness, Dornoch and Ayrshire. Georgia’s mother, Laura, is very involved with Gaelic activities in the Halifax Metro area, and Georgia has acquired a bit of the language herself at various classes and events. Georgia enjoys learning about all aspects of the Gaelic culture; she is interested in the history of the Gael, she plays the Celtic harp and step dances.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Samhla air Dualchainnt

Lodaidh MacFhionghain

Facal-toisich

A's a' phìos seo, cluinnear samhla air blas air a chumail beò `s an Àrd-Bhaile.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this video, a sample of a dialect being maintained in HRM will be heard.

See video

Agallamh le Lodaidh mac Eòis `ic Dhòmhnaill Fhiadhaich.

Interview with Lewis MacKinnon.

Lodaidh mac Eòis Dhòmhnaill Fhiadhaich

Rugadh Lodaidh mac Eòis Dhòmhnaill Fhiadhaich ann am Baile Inbhir Nis. Chaidh a thogail ann am Bun na h-Aibhne Deas. `S ann à Mùideart is às Eilean nam Muc a thàinig na daoine aige. Tha e `na cheannard aig Iomairtean na Gàidhlig. Chaidh urram Bàrd Mòd Rìoghail Nàiseanta na h-Albann a thoirt air ann an 2012.

Neach-aithris: Frangag NicEachainn

Lewis MacKinnon was born in Inverness and raised in Lower South River. His people came from Moideart and the Isle of Muck. After hearing Gaelic at home as a boy, Lewis decided to learn his language. He is a musician, Executive Director with Gaelic Affairs, Department of Community, Culture and Heritage and teaches Gaelic in the community. In addition, he was named Poet Laureate of the Royal National Mod in Scotland, the first time for a non-Scot to earn the title.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Samhla air Dualchainnt

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Facal-toisich

A's a' phìos seo, cluinnear samhla air blas a tha air a chumail beò `s an Àrd-Bhaile.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this video, a sample of a dialect being maintained in HRM will be heard.

See video

Agallamh le Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheart.

An interview with Joe Murphy.

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Rugadh Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt ann am Moncton, Brunsuig Nuadh.  Chuir e suim `s a' Ghàidhlig as deoghaidh dha an cànan a chluinnteil ann an Ceap Breatainn.  A' là an-diugh, bidh e `teagasg na Gàidhlig ann am Baile nan Loch.

Neach-aithris: Seumas Watson

Joe Murphy comes from Moncton, New Brunswick.  Joe decided to learn Gaelic after spending some time in Cape Breton and hearing plenty of Gaelic there.  Today, he instructs Gàidhlig aig Baile classes in Dartmouth.

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

An Dùn

Facal-toisich

Bhon dh’fhosgail Àrd-sgoil an Dùin `s an t-Sultainn 2007, tha Gàidhlig air a bhith mar phàirt ann. Le taic bho Roinn an Fhoghlaim, tha Àrd-sgoil an Dùin air a bhith `g àrdachadh inbhe na Gàidhlig. Chuireadh Comann Gàidhlig An Dùin air chois as deaghaidh do bhuidheann  oileanach is luchd-teagaisg a thighinn còmhla gach seachdainn gus eòlas fhaighinn air cuspairean a bhuineas do chultar na Gàidhlig.

Neach-aithris: Seumas Watson

Since the opening of Citadel High in September 2007, Gaelic has been a part of the school culture.  With help from the Department of Education, Citadel pledged to promote Gaelic culture, language, tradition and history. An Dùn, the Gaelic club, was born after a group of interested students and teachers began meeting weekly to explore different aspects of the language and culture.

See video

© Communications Nova Scotia
Céilidh An Dùin, Samhainn 2011.

Annual Citadel High School céilidh, November 2011.
© Communications Nova Scotia

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile

Facal-toisich

Chaidh Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile a chur air bhonn ann an 2005. Tha a ballrachd dìleas do chultar is do chànan nan Gàidheal. `S e `s misean dhi a ghlèidheadh `s a leasachadh dualchas na Gàidhlig ann am Baile Mór Haileafags.  Tha Èos O' Murchu an ceann a' chlais 'Gàidhlig aig Baile' a' seo. 

www.halifaxgaelic.ca

Neach-aithris: Seumas Watson

Sgoil Ghàidhlig an Àrd-bhaile was established in 2005 and is comprised of individuals committed to preserving and enhancing Gaelic language and culture within the Halifax community.  Joe Murphy leads this Gàidhlig aig Baile class.

www.halifaxgaelic.ca

See video

`S e  seo Èos O' Murchu an ceann a' chlais ris an canar Gàidhlig aig Baile. Tha an cothrom ionnsachaidh seo `ga chur air dòigh aig Sgoil Ghàidhlig an Àrd-Bhaile.

Joe Murphy leads a Gàidhlig aig Baile class hosted by the Gaelic Language Society of Halifax.

Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt

Rugadh Eòsaph mac Labhruis `ic Labhruis `ic Sheumais `ic Labhruis Cheairt ann am Moncton, Brunsuig Nuadh.  Chuir e suim `s a' Ghàidhlig as deoghaidh dha a' chànan a chluinnteil ann an Ceap Breatainn.  A' là an-diugh, bidh e `teagasg na Gàidhlig ann am Baile na Loch.

Neach-aithris: Seumas Watson

Joe Murphy comes from Moncton, New Brunswick.  Joe decided to learn Gaelic after spending some time in Cape Breton and hearing plenty of Gaelic there.  Today, he instructs Gàidhlig aig Baile classes in Dartmouth.