log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Seanfhaclan


`S sleamhainn a’ chlach a th’ ann an dorus an taighe mhóir.


`S sleamhainn a’ chlach a th’ ann an dorus an taighe mhóir.

`S sleamhainn a’ chlach a th’ ann an dorus an taighe mhóir.
- Iain Raghnall MacÌgein

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Slippery the doorstep to the big house.
- John Rannie MacKeigan

Quand la maison est grande, le seuil est glissant.
- John Rannie MacKeigan