log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Na h-Òrain

Òran a' Phiognaig, Goiridh

Facal-toisich

`S e “Òran a’ Phiognaig” an t-òran a `s ainmeile a rinneadh le Sìne Heanaidh agus `s ann aig Rodaidh Ailig Ruaraidh a thog Goiridh Dòmhnallach an t-òran.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

The Picnic Song is Sìne Heanaidh's most famous composition. Jeff MacDonald learned it from Roddie Alex MacInnis.

La chanson du pique-nique est la composition la plus célèbre de Sìne Heanaidh.

See video

Séisd:

Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Ìrinn àrainn iù ho rò,
Seinn othail mhór a’ phiognaig.

`S bha iad ann às gach àit’,
Aonghus Cìobair `s MacAoidh,
Mac`Illfhinnein agus Sams;
`S càit’ an d’fhàg sibh Jamieson?

`S tha mo dhuine-s’ an diugh tinn,
`S e chuir mis’ a’ seo leam fhìn,
`S ged a ghabhadh esan spree,
`S ann bho `n tìr a mhisseadh e.

`S nuair a bha e òg `na shlàint’
Chuireadh e sealladh air pàisd’.
Chuireadh e `n t-sabaid `na tàmh;
`S iomadh là a thachair e.

`S an àm bhith suidhe aig a’ bhòrd,
Far robh bradan ann `s gach seòrs’,
`S mi cho aineolach `nam dhòigh,
`S e mo chrog a ghabh mi dha.

`S bha na waiters cho trang,
Cha bhruidhneadh iad rium neo-ar-thaing.
Thuirt mi fhìn ri té bha thall,
Gu robh mi call mo mhisneach.

`S cha robh na còcairean gann;
Betsy Mhór ac’ air an ceann.
Carson a bhiodh gnothaichean gann?
Cha b’e àm an earraich e.

`S gad a bhiodh mo sporan làn,
Gheobhainn-s’ meas cho luath ri càch;
Notaichean `s airgead bàn,
Dheanadh fuaim `s gliogadaich.

`S feadhainn dhiubh a chuir rud ann,
Bha an cuid soithichean air chall.
Boireannaich a nunn `s a nall,
An aimhreit `s an trioblaid

Tar-sgrìobhadh: An Cliath Clis
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

A satirical song about a failed picnic.

Chanson satirique sur un pique-nique raté.

Goiridh mac Alasdair Dhùghaill Shandaidh Iain Phàdruig

`S ann à Bràigh na h-Aibhneadh, Siorramachd Inbhirnis a tha Goiridh mac Alasdair Dhùghaill Shandaidh Iain Phàdruig. Thànaig a shinnsearan à Arisaig, Mùideart, Eige agus Lochabar.  `S e seinneadair, co-ghleusaiche, sgeulaiche, neach-teagaisg agus, o chionn ghoirid, Oifigear-gnìomha na Gàidhlig aig Oifis Iomairtean na Gàidhlig a th’ ann. Thogadh e ann an cearn bheairteach `s an dualchas, agus thog e cuid mhór dheth bho Sheumas MacAoidh, Seonaidh Aonghuis Bhig, Pàdruig Aonghuis Sìne, Rodaidh Ailig Ruairidh agus Fransas Dhùghaill Shandaidh. B' ann bho 'n luchd-labhairt dhùthasach seo a thog Goiridh a chuid mhath dhe na h-òrain, stòraidhean agus eachdraidh a th’ aige `n diugh. Tha Goiridh a’ togail a mhac Pàdraig leis a’ chànan agus faodar an dithist fhaicinn a’ gabhail òran neo stòraidh còmhla.

Neach-aithris: Séidheag Nic'illeMhaoil

A descendent of emigrants from Arisaig, Moidart, Eigg and Lochaber, Jeff MacDonald hails from Kingsville, Inverness County. Jeff is a Gaelic singer, composer, storyteller, educator and, most recently, Gaelic Field Officer for the Office of Gaelic Affairs. Growing up an area steeped in the Gaelic tradition, he was profoundly influenced by tradition bearers Jimmy MacKay, Johnny Williams, Patrick MacEachern, Roddie MacInnis and his uncle Francis. It was from these local treasures that Jeff acquired many of his songs, stories and histories. Jeff is raising his son Padraig with the Gaelic language and the two can often found sharing a song or story together.

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.