log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Na h-Òrain

Dùthaich nan Craobh

Facal-toisich

Chaidh an t-òran tiamhaidh gun urra seo a dheanamh, `s dòcha, `s an naoidheamh linn deug. Tha am bàrd a’ sònrachadh a’ chianalais a bhiodh ann air roinn mhór de Ghàidheil a bha triall às anull gu “Dùthaich nan Craobh.”  Tha e `cur an céill aithreachais a leannan fhàgail `s a’ chùl. `S ann a tha e `toirt a shoraidh dhi `s an dealachadh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

This sentimental anonymous song, probably dating from the nineteenth century, tells of homesickness and sadness at leaving Scotland for the “Land of the Trees.” The author expresses his regret at leaving his sweetheart and sends his love to her.

Cette chanson sentimentale est anonyme. Elle remonte probablement au XIXe siècle et parle du mal du pays et de la tristesse de devoir quitter l’Écosse pour le « pays des arbres ». L’auteur exprime le regret qu’il a de quitter sa bien-aimée et lui envoie tout son amour.

Dùthaich nan Craobh

Seisd:
A bhith fàgail na dùthcha,
`S a bhith togail a siùil rith’,
`S e bhith stiùireadh a cùrsa
Gu dùthaich nan craobh.

Gur e mis’ tha fo smuairein,
`S mi a’ seòladh thar chuantan,
A’s mi  bhith `g ionndrainn nan duanag
`S tric a fhuair mi o m’ ghaol.

Nuair a bha mi le m’ ghràdh-sa
Ann an dùthaich nan àrd-bheann,
`S tric a dh’ éisd mi ri `mànran
Fo sgàile nan craobh.

Di-dòmhnuich m’ an d’ fhàg mi,
A’s mi coiseachd na sràidean,
Thachair orm-sa mo mhàldag,
Le `blàth-shùilean caoin.

Faiceam long a’ dol dhachaidh,
Gu Albainn no Sasunn,
Sgrìobhaidh mise gu m’ leannan
Gur maireann mo ghaol.

Ach ma bhitheas mi maireann,
`S tighinn sàbhailte dhachaidh,
Cha téid mi tuilleadh gu maraich' [marachd];
Ni mi fantail `s na caoil.

Bheir mo shoraidh tar sàile,
Ceud soraidh gu bràth bhuam,
Dh’ ionnsaigh rìbhinn nam blàth-shùil,
Té `s fheàrr leam `s an t-saoghal.

Ma nì thu `m pòsadh mun tig mi,
Feuch gur feàrr e na mise;
Na gabh pòitear no misgear,
`S na gabh idir fear faoin.

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: An t-Òranaiche
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt 2012

An emigration song, author unknown.

Chanson d’émigrant, auteur inconnu.

Lachlann mac Eardsaidh `ic Lachlainn Mhóir

'S ann do Mhira Mhór, an taobh a deas, a bhuineadh Lachlann mac Eardsaidh `ic Lachlainn Mhóir. Thàinig na daoine aige à Mòrar. `Na thuathanach sgileil, bha Lachlann a’ siubhal feadh Eilean Cheap Breatainn a chur ri bùidsearachd. `S iomadh òran a thog e `s a ghabh e `s an àm a bha sin. Nochd cuid dhe na h-òrain aige air a’ chlàr Songs of the Mira.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Lauchie Gillis was from Grand Mira South. His people came from Morar. A skilled farmer, he travelled throughout Cape Breton working as a butcher. He sang, and learned, many Gaelic songs during this time. A selection of Lauchie’s songs are available on the recording titled Songs of the Mira.

Lauchie Gillis était originaire de Grand Mira South. Il était doué pour l’agriculture et voyageait également partout au Cap-Breton dans le rôle de boucher. Il a chanté et appris de nombreuses chansons gaéliques pendant cette période. Vous trouverez une sélection des chansons de Lauchie dans l’enregistrement intitulé Songs of the Mira.