log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Na h-Òrain

Ma threig thu mi, leannain

Facal-toisich

Seann òran gaoil ag innse mu nighean òg ann an Albainn. Air réir a’ chunntais, thuit i ann an troma-ghaol air fear a Chloinn IllFheòlain a bha 'na 'fhìdhleir cho ainmeil `s a bha an taobh seo a dh’Albainn’. Dhealaich iad `s thill e air n-ais gu muir.

Neach-aithris: Seumas Watson

A love song about a young woman in Scotland who falls for a man by the name of MacLellan, said to be one of the best fiddlers in that part of the country. Sadly, they part, and he returns to sea.

Ma threig thu mi, leannain

© Helen Creighton Collection, PANS

A song telling of lovers parted.

Comunn Cheap Breatainn

Chaidh an t-òran seo a chlàradh aig Comunn Cheap Breatainn ann an 1954 am measg stuth a chlàr Helen Creighton. Chuireadh Comunn Cheap Breatainn air bhonn ann a’ Haileafags ann an 1951, mar àite `s an cumadh muinntir Cheap Breatainn an dualchas Gàidhlig beò. `S e àite a bh' ann `s an tigeadh daoine cruinn a bha `fuireach ann a’ Haileafags; daoine a thàinig ann `son obair fhaighinn, neo foghlam fhaighinn `s na h-oilthighean.

Neach-aithris: Seumas Watson

A part of the Helen Creighton Collection, his song was recorded at a gathering held by the Cape Breton Club of Halifax in 1954.  The Cape Breton Club was founded in 1951, keeping Gaelic culture alive in the Halifax area.  Gaels coming to Halifax for work or education would gather at the Cape Breton Club to maintain Gaelic language, music and dance.  Known today as The Cape Breton Charitable Association of Halifax.