log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Na h-Òrain

Òran a' Bhotail

Facal-toisich

Tha an t-òran seo air a ghabhail le Aonghas Dhòmhnaill Alasdair Bhàin (MacÌosaig), nach maireann, à Loch an Fhamhair. `S e bàrdachd Dhonnchaidh Bhàin Mhic an t-Saoir a th' ann. Anns an òran, tha Donnchadh a’ moladh stuth làidir mar an deoch a chaisgeas ar n-ìota, a leigheas gach tinneas agus chuireas binneas `nar cainnt.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

This song, sung by Angus MacIsaac, was made by Duncan Bàn MacIntyre in honour of the drink. Duncan Bàn praises the drink that quenches our thirst, cures all illness and sweetens our speech.

Cette chanson, chantée par Angus MacIsaac, a été créée par Duncan Bàn MacIntyre en l’honneur de la boisson. Duncan Bàn chante les louanges de la boisson qui apaise notre soif, qui guérit tous nos maux et qui adoucit notre parole.

Òran a' Bhotail

'N uair a shuidheas sinn socair
'S a dh-òlas sinn botal,
Cha n-aithnich ar stoc uainn
Na chuireas sinn ann;
Thig onoir is fortan
Le sonas a' chopain,
'S carson nach bi deoch oirnn
Mu'n tog sinn ar ceann?
Bheir an stuth grinn oirnn
Seinn gu fileanta,
Chuir a thoil-inntinn
Binneas 'nar cainnt:
Chaisg i ar n-ìota
'N fhìor dheoch mhilis,
Bu mhuladach sinne
Na'm biodh i air chall.

Deoch-slàinte nan gaisgeach
'Nan Gàidhealaibh gasda,
Da'm b' àbhaist mar fhasan
Bhi pòit air an dram,
Luchd-gaoil an stuth bhlasda
'S air dhaoireid an lacha,
Nach caomhnadh am beartas
A sgapadh 'san am.
Fear 'gam bheil nì
Gheibh e na shireas e,
Fear a tha crìonda,
Fanadh e thall.
Fear a tha miodhoir
Cha n-fhulaing sinn idir e,
'S am fear a tha grinneas
Théid iomain a nall.

'S ro rìoghail an obair
Sruth brìoghor na togalach,
Ioc-shlaint a bhogaicheas
Cridhe tha gann;
'S e chuireadh a' sodan
Air fear a bhiodh togarrach,
'S chuireadh e 'm bodach
A fear a bhiodh tinn.
Cha n'eil e 'san tìr,
Uasal na cumanta,
Nach 'eil air thì
Gach urram a th' ann,
Ged a bhiodh strì
Mu thogail na nuirichinn,
"Cia mar as urrainn sinn
Fuireach o' n dram?"

Tha e fionnar do'n chreabhaig
A h-uile la gréine
Thig teas o na speuraibh
Thar sléibhtean nam beann;
'S e math ri la reòta
Chur blàthas ann am pòraibh
An fhir théid d'a dheòin
An tigh-òsda 'na dheann.
Cuiridh e sunnt
Air muinntir eireachdail,
Timchioll a' bhùird
'S cuid eile dhiubh danns';
Thogamaid fonn neo-throm
Is ceileirean,
'S freagarrach sheinneas sinn
Deireadh gach rann.

O'n shuidh sinn cho fada,
'S a dh'òl sinn na bh' againn,
'S i chòir dol a chadal
O'n thàinig an t-am;
Cha n-fhòghnadh ach pailteas
Thoirt sòlas d' ar n-aigne,
Deoch mhòr anns a' mhaduinn
Gu leigheas ar ceann.
Am fear tha gun chlì,
Cuiridh e spiorad ann,
Togaidh e cridhe
Gach fir a tha fann;
Théid am fear tinn
Gu grinn air mhireadh;
'S e leigheas gach tinneis,
Deoch mhilis an dram.

Tar-sgrìobhadh: Òrain Ghàidhealach le Donnchadh Macantsaoir
© John Lorne Campbell

A famous 18th century drinking song composed by Duncan Ban MacIntyre.

Célèbre chanson à boire du XVIIIe siècle composée par Duncan Bàn MacIntyre.

Aonghas Dhòmhnaill Alasdair Bhàin

`S ann à Loch an Fhamhair, Siorramachd Ghuysborough a bha Aonghas Dhòmhnaill Alasdair Bhàin. Thàinig Dòmhnall, athair Aonghais, à Mùideart còmhla r' a theaghlach ann an 1843. Thog Aonghas a chuid a bu mhotha dhe na h-òrain a bh' aige aig a mhàthair, Catrìona Ghilleasach, à Cnoc a' Bhidse, Siorramachd Antaiginis.`S e pìobaire ainmeil a bh' ann an seanair Aonghais, Alasdair Bàn. Nuair a land e ann an Alba Nuadh, bha uibhir do dh'iondrainn aig' air ceòl nam beann `s gun do rinn e fhéin pìob mhór dha fhéin air craiceann caora agus craobh-uinnsinn. Dh'fhàs e ainmeil `na phìobaire air feadh sgìre Loch an Fhamhair.

Neach-aithris: Lodaidh MacFhionghain

Angus MacIsaac was a Gaelic singer from Giant’s Lake, Guysborough County. His father, Donald, emigrated from Moidart to Giant's Lake with his family in 1843. Angus picked up many of his songs from his mother, Catherine Gillis of Beech Hill, Antigonish County. Angus' grandfather Donald Bàn was a gifted piper. When Donald settled in Nova Scotia, he longed to play the music he heard in his childhood. Determined, he fashioned a set of pipes out of sheepskin and ash wood and went on to become a popular piper in the Giant's Lake area.

Angus MacIsaac était un chanteur gaélique de Giants Lake, dans le comté de Guysborough. Son père, Donald, a émigré de Moidart à Giants Lake avec sa famille en 1843. Angus a appris bon nombre de ses chansons auprès de sa mère, Catherine Gillis, de Beech Hill, dans le comté d’Antigonish. Le grand-père d’Angus, Donald Bàn, était un joueur de cornemuse très doué. Après son établissement en Nouvelle-Écosse, Donald s’est mis à éprouver le besoin de jouer la musique qui avait bercé sa jeunesse. Comme il était très déterminé, il s’est lancé dans la fabrication d’une cornemuse en peau de mouton et en bois de frêne. Il est devenu par la suite un joueur de cornemuse populaire dans la région de Giants Lake.