log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Na h-Òrain

Tha mo Bhreacan Fliuch fo 'n Dìle

Facal-toisich

`S gann gu robh àite `s am bith an Eilean Cheap Breatainn far nach cualas an t-òran seo air a ghabhail aig a’ chleith-luathaidh. Tha an t-òran fasanta gus an là an diugh. Aréir an àite dha `m buineadh an seinneadair, bhitheadh beagan diobhar a' siod `s a’ seo ann an cuid dhe na ceathramhan a ghabhadh e. `S e beatha `s an t-saighdearachd an naidheachd air a bheil an t-òran a’ toirt dealbh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

There’s hardly a corner of Cape Breton that this song was unheard at the milling table. It remains popular to the present with slight variations in the verses from area to area. It describes a soldier’s life.

Tha mo Bhreacan Fliuch fo 'n Dìle

Séisd:
Tha mo bhreacan fliuch fo `n dìle,
Chan fhaod mi innse mar tha e,
Tha mo bhreacan fliuch fo `n dìle

`S tha mo bhreacan-s' air a mhilleadh
Aig na gillean air a’ bhàta

`S tha mo bhreacan gu fliuch, fuar
'S chan fhaod mi chuir suas am màireach

Cuiridh mi suas am breacan guailleadh
Claidheamh is crios-gualainn ‘ `s charger

Cuiridh mi suas am breacan bòidheach,
Criosan òir air còta sgàrlaid

'S mis’ am màireach falbh a sheòladh
Chan ann dha m’ eòlas a ta e.

Dol a dh’ Eilean an eòin uaine
Cha robh duine riamh a’ tàmh ann

'S dol a dh’ Eilean nan eòin dhubha
Cha bhi mi dubhach na slàn ann

'S tha na h-ighneagan an gruaim leam
O’ n lath' fhuair mi `n cota sgàrlaid

`S fhuair mi naidheachd o chionn seachdainn
Soitheach Lachlainn a bhith sàbhailt’

`S chunna mi dol seachad suas i
`S am muir uaine as deoghaidh a sàileach

Canabhas geal, òg gu Judy
'S faileas às a taobh le varnish

`S ann le bagaichean nan Geangach
A rinn sinn Ceamaileon fhàgail

Dol asteach gu wharf a’ Noble
Cha robh aon seòladair ceàrr innt’

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A song concerning the hardships of being a soldier away from home.

Fionnlagh Dhòmhnaill Alasdair

Chaidh Fionnlagh Dhòmhnaill Alasdair (Dòmhnallach) a bhreith ann a Léig Ghabaraus, Siorramachd Cheap Breatainn. `S ann à Uibhist a Tuath a bha chuideachd. `S e a bu chosnadh do Fhionnlagh `na òige a bhi ris an iasgach agus ag obair `s a' choillidh. Cheannaich e baile fearainn nuair a bha e 'tarraing suas ann an aois. Bha Fionnlagh, agus a bhràthair, Aonghas ainmeil mar shàr sheinneadairean. B’ ann tric a ghabhadh Fionnlagh òran beag, éibhinn, a rinn e fhéin, aig a' chleith-luaidh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Philip “Round Lake” MacDonald (Philip Donald Sandy) was born in Gabarus Lake, Cape Breton County. He is descended from emigrants from North Uist. Philip made a living fishing and working in the woods when he was young, and kept a small farm in later years. Philip was a well known singer, along with his brother Angus, and often entertained at milling tables with funny songs, often ones he had made himself.

Philip « Round Lake » MacDonald (Philip Donald Sandy) est né à Gabarus Lake, dans le comté du Cap-Breton. Il descendait d’immigrants originaires de North Uist. Philip a gagné sa vie à la pêche et dans les bois quand il était jeune et a plus tard exploité une petite ferme. Il était connu pour ses talents de chanteur, de même que son frère Angus, et divertissait souvent les tables de foulage avec des chansons comiques, dont il était fréquemment l’auteur.