log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

Aig Gairm na Drochaide

Facal-toisich

Bho chionna treis, bha feadhainn nach robh glé chleachdte ri bruidhinn na Beurla. Tha iomadach naidheachd ann air Gàidheil a rachadh ceàrr `nan cainnt `s iad a’ feuchainn ri còmhradh `s a’ chànan eile. Tha `n storaidh ait seo ag innse mu bhodach a thug sgrìob air Baile Shudnaidh turas agus mar a chaidh an uagon mu choinneamh an éich nuair a dh’fheuch e ri seanchas a dheanamh anns a’ Bheurla.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Not so long ago, there were folks in Cape Breton who weren’t accustomed to speaking English. There are a lot of stories about people getting confused when attempting an English conversation. This funny story tells about a man who gets his word order mixed-up while trying to express himself in English.

Aig Gairm na Drochaid

Bha nàb' againn aon uair agus bha e an còmhnaidh a’ cuir a’ chairt air thoiseach air an each. Agus chaidh e ann latha astaigh a Shudnaidh dhan a’ wholesale. Agus choinnich e fear ann a’ shin. 'S thuirt e, dh’ fhoighneachd a’ fear dha - 's thuirt e ris, feumaidh gun do dh’ fhalbh e tràth an-diugh.

"'O gu dearbha, gu dearbha, dh’ fhalbh mi tràth an-diugh. Bha mi dìreach a-null mun choileach nuair a ghairm an drochaid.”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A humorous anecdote about a man unaccustomed to speaking English who was mixed-up in his grammar.

Histoire d’un homme qui était connu pour « mettre la charrue avant les bœufs ».

Dòmhnall Mac a’ Phearsain

Rugadh Dòmhnall Mac a’ Phearsain ann am Boston Ùr, goirid do Dhrochaid Mhira. Thànaig Dòmhnall do Bhaile Shudnaidh `na dhuin’ òg far an do dh’obraich e mar stiùireadair bus fad bhliadhnaichean. `S ann à Uibhist a’ Chinn a Tuath a bha a chuideachd. Gàbhaidh measail air gabhail nan òran, `s gann gu robh cruinneachadh, céilidh na luadh ann far nach biodh Dòmhnall an làthair ag éirigh air seinn. Bha e `na bhall dìleas do Chomann Gàidhlig Cheap Breatainn.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Dan MacPherson was native to New Boston, near Marion Bridge. Dan came to Cape Breton as a young man spent may years as a bus driver. His antecedents were from North Uist. He was fond of singing Gaelic songs and was a frequent participant at Gaelic events. Dan was loyal member of the Cape Breton Gaelic Society.