log asteach
logo

Crìochan Chamuis Anna

Ceòl is Dannsa

Alasdair mac Coinnich `ic Iain `ic Iain, Puirt a Beul

Facal-toisich

'S iomadh port a bh’ air a chumail `s air aisigeadh thro phuirt-a-beul. Seo dhuibh trì dhiubh a bha cumanta am measg an t-sluaigh.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Many of the old tunes were retained and passed on through mouth-music. Here are three common on the island: The Black Mill; Soldier’s Joy; Miss Drummond of Perth.

Puirt a Beul air an gabhail le Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain

Nead na Circe Fraoich/Am Muileann Dubh

‘Nam Amadan ‘Nam Amadan a Bha Mi Riamh

Calum Crùbach

- Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain

© Ralph Rinzler

Mouth music by Sandy Kenny Morrison.

Alasdair mac Coinnich `ic Iain `ic Iain

Rugadh Alasdair mac Coinnich `ic Iain `ic Iain ann an Còbh na Reag, far na sheitlig na daoine aige a thàinig às na Hearadh.  Chuir e seachad a bheatha ri saorsainneachd is togail bhàtaichean.  Bha ainm aige a bhith math gu seinn. Ghabhadh e òrain còmhla ri na Seinneadearan a Chladaich a Tuath, agus bheireadh e amach a' loidhne `s an eaglais. Thathas a' creidsinn gum b' e Alasdair a' fear fa dheireadh a bha air a réiteachadh a's an t-seann nòs.

Neach-aithris: Òmar Bhochanan

Sandy Kenny Morrison settled in Wreck Cove where is people settled when they came to Nova Scotia from Harris.  Sandy Kenny was a carpenter and built boats also.  He was well regarded as a singer and sang with the North Shore Gaelic Singers.  He was also lead precenting in the church.  He appeared in Cape Breton's Magazine as well sharing his story.  It is believed that Sandy Kenny was the last man to participate in a traditional engagement rite.

A reir coltas, a' réiteach fa ...

A reir coltas, a' réiteach fa dheireadh ann an Alba Nuadh.
http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=138

Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain ...

Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain a' gabhail an fhuinn.
http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=1149

Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain ri ...

Alasdair mac Choinnich `ic Iain `ic Iain ri saorsainneachd.
http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=184

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.