log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

Am Bocsa Deighe

Facal-toisich

Naidheachd bheag éibhinn mun àm a thànaig teas gàbhaidh as t-samhradh. Bha roinn do bhiadh air a mhilleadh aig feadhainn, ach bha aon neach `s a choimhearsnachd aig a robh fridge. Thuirt e riuth’, getà, gu robh a h-uile sian ann cho cruaidh `s gu robh e gun fheum.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

One summer there was a terrible heat wave, which spoiled much of the food in the community. There was one man who had a fridge; he told the rest, however, that everything stored in it was so hard as to be useless.

Am Bocsa Deighe

Bha na seann fheadhainn a bha seo, bha iad a’ fuireach cuideachd. Agus, bha poidhle crodh aca `s caoraich `s bainne gu leòr `s bha iad a’ call a h-uile sian riamh a's an teas. Bha an t-uachdar `s am bainne a’ dol a dholaidh. Ach, thàinig am bràthair dhachaigh cuideachd. Fhuair e fridge dhaibh.

Nuair a chuala na nàbain gun d’ fhuair iad fridge, thàinig iad a cheimhead orra.

“O uill,” ars’ tè dha na nàbain, “Tha sibhse spry. Fhuair sibh fridge.”

“O fhuair.” ars’ i fhéin.

“O uill,” ars’ esan, “ro `n a’seo,” ars’ esan, “bha sinn a’ call,” ars’ esan, “a h-uile sian riamh.”

“An t-uachdar,” ars’ ise, “`s an t-ìm,” ars’ ise, “a h-uile sian riamh.”

“Ach, cha dhèanadh siod diofar mór an dràsta,” ars’ i fhéin.

“Tha a h-uile sian a-staigh a’ siod,” ars’ i fhéin, “cho cruaidh ri bod!”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal

Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt

A comical story about the first fridge in the community.

Récit comique sur le premier réfrigérateur dans la communauté.

Danaidh Ceit Sarah

Rugadh Danaidh Ceit Sarah anns an Abhainn Mhóir `s a' bhliadhna 1909. `S ann às na Hearadh a bha a chuideachd. Bha Danaidh `na shaighdeir `s an airm fad iomdach bliadhna. Nuair a thìll e dhachaidh dha 'n Abhainn Mhóir, b' e a bhi `cumail chladh ionadail an deagh dhreach - cho fad air falbh ri Hardwood Hill ann am Baile Shudnaidh - an obair a bu mhoth' a bh'aige. Bha Danaidh `na dhuin' air leth éibhinn.`S e gu bhi measg chàirdean a’ gabhail naidheachdan a bu mhoth' a chòrdadh ris. Bha meas aig a h-uile air cuideachd Dhanaidh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Danny Kate Sarah MacLeod was born in Grand River in 1909, Richmond County. His ancestors were emigrants from Harris. Danny spent many years in the army. When he returned home, he was the caretaker for many cemeteries, including Hardwood Hill in Sydney. Danny was a real character who loved any opportunity to get together with friends to tell stories. He was well liked by all who knew him.

Danny Kate Sarah MacLeod est né à Grand River, dans le comté de Richmond, en 1909. Ses ancêtres ont émigré de Harris. Danny a passé de longues années de l’armée. À son retour chez lui, il a endossé le rôle de gardien de nombreux cimetières, dont celui de Hardwood Hill, à Sydney. Danny était un vrai personnage, qui aimait profiter de toute occasion de retrouver des amis pour raconter des histoires. Il était aimé de tous ceux qui le connaissaient.