log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Nòs a’ bhìdh

Aran

Aran

Tha aran `na bhiadh àbhaisteach do Ghàidheil Cheap Breatainn. `S an t-seann aimisir, dheanadh bean an taighe buileann arain a h-uile gach là a dh'itheadh an teaghlach. Bhìte a' deanadh lofa dhùbailte air Di sathairne los nach biodh aca ri còcaireachd a dhèanadh air Là na Sàbainn. Anns a’ phìos seo, tha Màiri ag innse mu `n dòigh air aran a dhèanadh agus na stuthan a dh'fheumas a dhol ann.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

A common food in Cape Breton Gaels’ diet is a loaf bread. Women used to make bread on a daily basis to feed their families; often they would double the batch on Saturday so as not to bake on the Lord’s Day. In this clip, Mary Lynk explains the process and the ingredients needed to make bread.

Le pain était un aliment très répandu chez les Gaëls du Cap-Breton. Les femmes en faisaient tous les jours pour nourrir leur famille. Souvent, elles faisaient une double fournée le samedi pour ne pas avoir à en faire le Jour du Seigneur. Dans ce clip, Mary Lynk explique la marche à suivre et les ingrédients pour faire du pain.

See video

Bread, a daily staple.

Le pain, aliment du quotidien.

Màiri NicDhòmhnaill bean-phòsda Laing

`S ann às a' Ruid Mhóir, Siorramachd Ceap Breatainn, a tha Màiri NicDhòmhnaill bean-phòsda Laing. Chaidh a togail an taigh a sin seanmhar, té Oighrig Nic an Fhucadair. `S ann aig Oighrig a thog Màiri a cuid Ghàidhlig. Cha robh lideag do Bheurla aig Màiri nuair a chaidh i dhan taigh-sgoil. Chaochail Oighrig as deoghaidh dhi aois ceud bliadhna `s a' naoi a’ ruigheachd. Thàinig muinntir Mhàiri à Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, far an do rugadh Oighrig. Thog Màiri, `s an duine aice, sianar chloinneadh air a’ Ruid Mhóir, far a bheil i fhathast a’ fuireach ann.

Neach-aithris:  Stéiseag Nic'Illeathain

Mary Lynk (neé MacDonald) was born in Big Ridge, Cape Breton County. She was raised in a Gaelic speaking home with her great grandmother, Effie Walker. Effie was born in Stornoway, Lewis. She reached the remarkable age of one hundred and nine. Mary raised a family of six in Big Ridge, where she resides today.

Mary Lynk (née MacDonald) est née à Big Ridge, dans le comté du Cap-Breton. Elle a été élevée dans une maison où l’on parlait le gaélique, avec son arrière-grand-mère, Effie Walker. Effie elle-même était née à Stornoway, dans l’île de Lewis. Elle a vécu jusqu’à l’âge remarquable de 109 ans. Mary elle-même a élevé une famille de six enfants à Big Ridge, où elle habite encore aujourd’hui.