log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Samhla air Dualchainnt

Blas Cheap Breatainn an Ear-Dheas 2

Sen

Sen agad a' rud a rinn iad.

- Seonaidh mac Alasdair Mhóir Sheonaidh Aonghais `ic Ghilleasbuig

© E. Robertson & J. Watson
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Dialect representation by Johnny Allan MacDonald.