log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 1

Dh'fhairich

Ach, dh'fhairich mise sin.

- Ceitidh Magaidh ni'n Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012

Sample of Katie Maggie MacLeod's dialect.