log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Samhla air Dualchainnt

Blas Rathad Inbhir Nis 2

-ann

"Thàna mis' anall
Feuch a rachadh tusa anunn
Gu bheil Gilleasbaig Alasdair air chall
`S chan eil daididh ann
`S tha mamaidh às a ceann
Is có théid ann?"

Bheireadh e (sin) `s dh'fhalbhadh e.

- Annag ni'n Iain Alaisdair 'ic Aonghais Ailein

© Cainnt mo Mhàthar
Tar-sgrìobhadh: Sgioba a' Phroiseigt 2012
 

Sample of Anna MacKinnon's dialect.