log asteach
logo

Crìochan Prìomh Bhaile Haileafags

Gàidhlig `s a' Mhór-roinn

Dòmhnall Sheonaidh

Facal-toisich

Tha a's a' phìos seo sgeul beag air duine aig a robh a' Ghàidhlig bho `n ghlùin.  The e air a bhith fuireach `s an Àrd-bhaile fad bhliadhnaichean móra anist.

Neach-aithris: Seumas Watson

In this piece, we'll see the story of a native Gaelic speaker who has lived in HRM for many years now.

See video

Agallamh le Dòmhnall Sheonaidh MacDhòmhnaill.

Interview with Donnie MacDonald.

Dòmhnall Sheonaidh

`S ann a's an Tairbeart an Iar a rugadh is a thogadh Dòmhnall Sheonaidh.  `S e a' Ghàidhlig a' cheud chànan a bh' aig' ann an taigh a sheana-phàrantan. `S ann a mhuinntir na Hearadh a bha a shinnsearan.  Thug e seachad bliadhnaichean móra ag obair am Baile Haileafags, far a bheil e 'fuireach fhathast.  Tha Dòmhnall gu math taiceil do dhaoine a tha togail na Gàidhlig. Tha e fìor mhath gu naidheachdan innse.

Neach-aithris: Seumas Watson

Donnie was born and raised in West Tarbot.  He was raised with his grandparents where Gaelic was the language of the home.  He is descended of Harris stock.  He spent many years working in HRM where he still lives today.  He is very supportive of Gaelic learners and is wonderful to tell stories.