log asteach
logo

Ceap Breatainn: Loch Bhras d’Or

Ceòl is Dannsa

Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis, Fìdhlear 2

Facal-toisich

Anns a’ bhidio seo, tha Eòs Peadair a’ bruidhinn air mar a thog e a chuid chiùil agus a’ seinn sreath do phuirt. Tha pàirt dhiubh `nam puirt à beul.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

This video features a conversation with Joe Peter MacLean. He speaks about the manner in which he learned his tunes and plays a selection from his repertoire; several of these tunes have accompanying words.

See video

Puirt air an seinn le Eòs mac Thearlaich `ic Eòis.

Tunes by Joe Peter MacLean.

Eòs Peadar mac Theàrlaich 'ic Eòis

Thòisich Eòs Peadar mac Theàrlaich ’ic Eòis air fìdhleareach a dh'ionnsachdh air a' chluais aig an taigh. B' i a' Ghàidhlig a' cheud chànan a bh' aige am broinn an taighe. Chaidh Eòs Peadar a bhreith `s a thogail faisg Baghasdail `s a' sgìreachd Locha Màiri Eumain. B' ann à Uibhist a Deas a bha sinnsearan Eòis. `S e Deasaich a bu mhuth' a sheatlig anns na crìochan goirid do Bhaghasdail. Tha meas mór aig na h-uile air Eòs Peadar mar neach-tagraidh na Gàidhlig tro cheòl `s a chuid sheanchais.

Neach-aithris: Eamag Dhòmhnallach

Joe Peter MacLean is a Gaelic-speaking fiddler who began learning music by ear at home. He was born and raised at MacAdam's Lake near Boisdale. His family's origins are in South Uist. Primarily South Uist folk settled in the area surrounding Bosidale. Joe Peter is a Gaelic supporter highly regarded by all for his music and traditional lore.