log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Am Ministear agus a' Chaora Chaillte

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Am Ministear agus a’ Chaora Chaillte

Air a h-innse aig Tormad Pheadair Ruaraidh Ghilleasbuig, nach maireann, á Cùl Abhainn Ottawa, Siorramachd Bhioctoria.

..ministear agus am fear ann an, ann an, 's a' mhon(adh)??. 'S bha e car, bha, cha robh e 'dol an comhair an eaglais. Ach, mu dheireadh, thàinig am ministear (aig) toiseach a' gheamhraidh a choimhead air. 'S nuair a ràinig e, bha, bha e 'g obair air/ann a' chonnaidh aige aig an taigh.

Ach, nuair a, am ministear a' bruidhinn ris, fada/stad e??. 'S ann thuirt a mhinistear a-rithist, ars' esan, ars' esan, "Tha mise a' coimhead airson a' chaora chaillte [idir ann]??."

"Agus, o" ars' esan, "'S ann an obair a th' agaibh. Tha mi, b' àbhaist dhomh-sa a bhith mar sin cuideachd," ars' esan.

Mu dheireadh, thuirt esan, "Thuirt mi, thig mi leo' dh' fhaoidte gun cur a' fuachd dhachaigh e."

Please login or register if you'd like to respond.