log asteach
logo

The Living Bridge » Stòraidhean is Naidheachdan

Naidheachd Éibhinn

joined 1/1/70. Far loighne

0 replies

Naidheachd Éibhinn

Air a h-aithris aig Seònaid ni’n Chrisdein Dhòmhnaill Mhóir Aonghais an Tàilleir (Seònaid Mhoireasdan), nach maireann, Acrasaid a Deas (An Gut a Deas), Siorramachd Bhictoria.

Bha Uilleim MacRuairidh a’ dol a’ phòsadh 's chaidh e gu àite Mhurchadh Mhathaineach a dh’ fhoighneachd dheth ... nighean Mhurchadh Mhathaineach, Anna, an deigheadh i 'na maighdean còmhla ri Peigi, an té a bha e 'dol a phòsadh. Thuirt i ris gun deigheadh.

“Uill,” ars' eisean, “feumaidh tu cadal còmhla ri an Nìall Dhòmhnaill Ghilleasbaig.

“Uill,” she says, “Cha chadail mi!” she says.

Fhreagair Uilleim Mathaineach i, “Tha mise coma có aca,” ars' eisean, ‘"bidh taoim mhath agam fhìn!”

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn, Sruth nan Gàidheal
Tar-sgrìobhadh: Bun is Bàrr: An Drochaid Eadarainn 2013

Please login or register if you'd like to respond.