log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Ceòl is Dannsa

Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain, Fìdhleir 2

Facal-toisich

Seo Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain a' seinn na fìdhleadh 's Anna NicLeòid a' toirt taic ris air a' phiano.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Tunes played by John Neil MacLean and Anna MacLeod.

Puirt air an seinn le Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain

Puirt air an gabhail le Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain.

© Cranford Publications

Tunes by John Neil MacLean.

Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain

B’ ann a shliochd Uibhist a Tuath a bha Iain Niall mac Sheòrais `ic Iain `ic Iain. Rugadh e ann an Léig Ghabarus, Siorramachd Cheap Breatainn. Bha Gàidhlig aig a phàrantan `s suim mhór aca ann an ceòl na fìdhle. Thog e fìdhlearachd 'na ghill' òg. Bhiodh Iain Niall a’ cluich aig dannsaichean air feadh Cheap Breatainn an Ear Dheas. Bha e `na thoileachadh dha a bhith a’ measg chàirdean ag eiridh air puirt a' riarachadh.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

John Neil MacLean was a third-generation descendent of settlers from North Uist. Born in Lake Gabarus, he was a well-respected electrician in Cape Breton/Richmond counties. John Neil was raised in a home rich in the Gaelic tradition; his parents were both fluent Gaelic speakers and their love for music was strong. Their neighbour, Earl MacVicar got John Neil started on the fiddle when he was just a boy; and school teacher Alex Ferguson, who boarded with the MacLeans, often helped John Neil pick out a few tunes in the evenings. John Neil played for dances throughout Southeastern Cape Breton and took great joy in having friends visit and sharing tunes.