log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Cinneadas is Creideamh

Laoidh do dh'Iosa

Facal-toisich

Chaidh a’ laoidh seo a dheanadh anns an t-Seann Dùthaich le Nigel MacNìll, `s a naoidheamh linn deug. Chaidh e fhoillseachadh anns a’ cho-chruinneachadh Laoidhean is Dàin Spioradail a nochd ann an 1894. Dh’ ionnsaich Coinneach Dhòmhnaill a’ laoidh seo aig a choimhearsnach, Aonghus MacFhionghain, a bha air leth measail air bàrdachd is òrain.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

This hymn, composed in the late 1800s, appears in Laoidhean is Dàin Spioradail. Kenny learned this song from Angus MacKinnon, a neighbour with a passion for song and poetry.

Cet hymne composé à la fin du XIXe siècle figure dans Laoidhean is Dàin Spioradail. Kenny a appris cette chanson auprès d’Angus MacKinnon, voisin passionné de chanson et de poésie.

Laoidh do dh'Iosa

Tha iocshlaint aig an Lighich mhór;
Tha tròcair `s truas an Ìosa;
Tha slàinte ann nach ceannaich òr;
Tha sòlas an guth Ìosa.

Sud an téud is mils' an Glòir,
Sud am fonn th' aig ainglel mór
Sud an t-ainm a nì oirnn fòir -
Ainm gun choimeas Ìosa.

Do pheacadh maithidh e na ghaol;
O éisd ri caomh-ghuth Ìosa;
An sìth bi `g imeachd suas tre `n t-saogh'l,
A dh'fhaotainn crùin le Ìosa.

O mol an t-Uan thug dhuinn a' bhuaidh;
Tha m' earbs' gach uair an Ìosa;
A chliù bidh mi gach là a' luaidh,
`S mo ghràdh cho buan do dh'Ìosa.

Na ainm-san nì mi oidhirp dhian,
`S mo chridhe `g iarraidh Ìosa;
Is O, tha m' anam làn de mhiann
Air aghaidh sgiamhach Ìosa.

Tar-sgrìobhadh: Laoidhean is Dàin Spioradail
Air a dheasachadh le: Sgioba a' Phroiseigt

An old hymn composed in Scotland.

Vieil hymne composé en Écosse.

Coinneach Dhòmhnaill Choinnich

`S ann ann a Loch Laomain a rugadh Coinneach Dhòmhnaill Choinnich. Thug e seachad roinn mhór do bhliadhnaichean a’ fuireach ann a Baile Shudnaidh far a robh e `na mhaighstir-sgoile. ’S ann à Beàrnaraigh na Hearadh a bha sinnsearan Choinnich. Bha ainm aig athair, agus tha aige fhéin, a bhith math air seinn `s an eaglais.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Kenny Morrison, a retired school teacher, originally hails from Loch Lomond. He currently lives in Sydney. A descendant of Berneray Gaels, he comes from a long line of fine singers, well known for precenting psalms and singing hymns.

Kenny Morrison est un enseignant à la retraite. Il est originaire de Loch Lomond. Il vit aujourd’hui à Sydney. Ses ancêtres étaient des Gaëls de Berneray et il fait partie d’une longue lignée de très bons chanteurs, bien connus pour leurs psaumes et leurs hymnes.