log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Leigheasan aig Baile

Leigheas air Fuachd is Fiabhras

Facal-toisich

Anns a’ bhidio seo, tha Màiri ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain ag innse dhuinn mu dheoghainn seann leigheas airson na fuachd neo fiabhrais. Ghoileadh `ad cairt bho `n chraoibh shirist agus dheanadh `ad tì aiste a bhiodh math do dhuine air a robh a' fuachd. Mar a thuirt Màiri, ged a bha blàs eagalach air, rinn e 'n gnothach!

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

In this video, Mary MacDonald from Gabarus Lake shares an old cure for colds and fevers. She explains that boiled bark from a cherry tree could be made into a tea that would soothe cold symptoms. She adds – although it tasted awful, it worked!

Dans cette vidéo, Mary MacDonald de Gabarus Lake parle d’un vieux remède pour les rhumes et les fièvres. Elle explique qu’on faisait bouillir de l’écorce de cerisier pour préparer une tisane qui apaisait les symptômes du rhume. Elle ajoute que la tisane avait un goût épouvantable, mais que le remède marchait!

See video

A cure for cold and fever using cherry bark tea.

Remède pour le rhume et la fièvre.

Màiri ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain

Rugadh Màiri ni’n Sheòrais `ic Iain `ic Iain ann an Léig Ghabrus. Bha a teaghlach làn ciùil; bhiodh a h-athair a’ cluich air a’ bhocsa agus bha a bràthair `na fhidhleir iomraiteach aithnichte. Thàinig a muinntir às Uibhist a Tuath. Tha Màiri toilichte a bhith bruidhinn `s a’ Ghàidhlig fhathast an diugh agus a bhith `g innse naidheachan mu dhéidhinn Léig Ghabhrus nuair a bha i `na nighinn òig.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Mary MacDonald (née MacLean) was born in Gabarus Lake, Cape Breton County. She comes from a musical family; her father played the accordion and her brother was a well-known fiddler in the area. Her ancestors were emigrants from North Uist. Mary still enjoys speaking Gaelic and telling stories about her youth growing up on a farm in Gabarus Lake.

Mary MacDonald (née MacLean) est née à Gabarus Lake, dans le comté du Cap-Breton. Elle est issue d’une famille de musiciens. Son père jouait de l’accordéon et son frère était un violoneux bien connu dans la région. Ses ancêtres ont émigré de North Uist. Mary aime toujours parler le gaélique et raconter des histoires de sa jeunesse à la ferme à Gabarus Lake.