log asteach
logo

Siorramachd Inbhir Nis

Nòs a’ bhìdh

Lite

Facal-toisich

Tha lite air a bhith `na prìomh bhiadh aig na Gàidheil tro na linntean. Gabhaidh i faighinn air iomadach bòrd bìdh gus an là an diugh. `S ann tric a bhios i air a deisealachd an oidhche roimh’ `s `ga gabhail airson biadh na maidne an ath là.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Porridge has sustained the Gaels for centuries and is a breakfast food that is still enjoyed by many today. Often this is prepared in the evening and left to cook slowly overnight and so as to be ready for breakfast in the morning.

Le porridge nourrit les Gaëls depuis des siècles et est un aliment que beaucoup de gens aiment toujours consommer au petit déjeuner aujourd’hui. On le prépare souvent le soir et on le laisse cuire doucement pendant la nuit, de sorte qu’il est prêt pour le petit déjeuner le matin.

See video

Modh bìdh

1 cupa uisge
¼ cupa min choirce
Gràinnean salainn
Bainne
Siùcar/tréiceil
Air réir roghainn: uachdar

Goil an t-uisge, cuir a’ mhin choirce ann 'ga cur mun cuairt, 's cuir gràinnean salainn ris. Goil suas ri 5 mion. Dòirt seo ann am bòla agus cuir bainne, siùcar neo tréiceil air mar as àill leat. Cuir beagan uachdar 's a' bhainne mun dòirt thu air a’ bhrochan e.
 

Porridge preparation.

Préparation du porridge.

Annag ni’n Iain Alasdair `ic Aonghais Ailein

Rugadh Annag ni’n Iain Alasdair `ic Aonghais Ailein agus chaidh a togail ann a Rubh’ an t-Seallaidh. Rugadh a sìn seanair ann a' Lochabar. Thuinich e fhéin `s a theaghlach ann a Rubh’ an t-Seallaidh `s a’ bhliadhna 1843. Dh’obraich Anna aig stòr Chaluim Dhòmhnaill Mhic’IllFhaolain am baile Inbhir Nis fad dheicheadan. `S ann tric a a bhiodh i `seanchas `s a’ Ghàidhlig ri daoine a thigeadh a cheannach. Tha Annag dìleas, làn spòrs agus `na cuideachadh mór leis na clasaichean a tha `dol air adhart an diugh.

Neach-aithris: Séidheag Nic’illeMhaoil

Anna MacKinnon was raised in Sight Point, just eight miles from the town of Inverness. Her father was a fisherman and ran a small farm, on the same property where Anna’s great grandfather, Angus MacDonald, a native of Lochaber, Scotland, settled in 1843. She worked at MacLellan’s store for many years and often spoke Gaelic to the customers there. Anna is committed to helping with local Gaelic classes and brings great enthusiasm and fun to each session.

 

Anna MacKinnon a été élevée à Sight Point, à huit milles à peine de la ville d’Inverness. Son père était un pêcheur et exploitait également une petite ferme, dans la même propriété que l’arrière-grand-père d’Anna, Angus MacDonald, qui était né au Lochaber, en Écosse, et s’était établi en Nouvelle-Écosse en 1843. Anna a travaillé pendant de nombreuses années au magasin de MacLellan et parlait souvent le gaélique avec les clients au magasin. Elle tient à apporter son aide lors des cours de gaélique offerts dans sa région et apporte à chaque session tout son enthousiasme et toute sa joie de vivre.