log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Stòraidhean is Naidheachdan

Manadh air Iagan Caimbeulach

Facal-toisich

Tha fhios gu bheil an dà shealladh aig cuid a dhaoine `s iomadh naidheachd ann air rud a chaidh fhaicinn ro àm a thachartais. Bha Calum Caimbeul à Solas riamh ri taibhsearachd. Tha an stòraidh seo ag innse mu thuras a chunnaic e fhéin is bràthair athar, bodach nàbaidh a' tighinn chun an taighe gus a chéilidh dheanadh orra. Nuair a chaidh Calum astaigh dha `n taigh gus fàilt’ a chur air, cha robh sgeul air duine na duin’ a bhi ann. 

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

It is well known that some folks have the second-sight. Many stories about something peculiar seen prior to an event are yet to heard. Malcolm Campbell was a bearer of this gift. One day as a young lad, he and his uncle saw an old fellow coming to visit. When Malcolm entered the house to greet him, he was nowhere to be seen.

See video

© E. Robertson & J. Watson

A forerunner story describing the vision of a man visiting neighbors although he was home in his own house.

Calum mac Ghilleasbaig Chaluim an Tàilleir

Chaidh Calum mac Ghilleasbaig Chaluim an Tàilleir a bhreith ann an àite ris an abradh iad `s an àm Solas. `S e Woodbine an t-ainm a th’air an àite an là an-diugh. Bha Calum `na sgeulaiche air leth aig a robh taosg naidheachdan air bòcain, ro-shealladh `s eachdraidh na coimhearsnachd. Bha e tric `na aoidh air chuireadh aig cruinnechaidhean far a robh naidheachdan `s a’ Ghàidhlig `gan innse. Bha Calum air leth fiosrachail mu cheòl Gàidhealach Cheap Breatainn agus `na fhear-teagaisg fìdhleireachd.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Malcolm Campbell of Woodbine, near Sydney River, was an exceptional informant on the traditions of his area. The Campbells originated in Kilmuir, Skye. Gifted with second sight, he could relate many stories of his experiences with portents of death. Malcolm was also knowledgeable of Scotch music and taught fiddling.

Céilidh aig taigh Chaluim

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.