log asteach
logo

Ceap Breatainn an Ear-Dheas

Cinneadas is Creideamh

Mar a thuinich muinntir Uibhist a Tuath Crìochan Loch Laomain

Facal-toisich

Tha sinn gu math fortanach gu bheil a leithid dha na clàraidhean seo againn a dh’innseas eachdraidh air inimreachas nan ceud Ghàidheal. Chualas an naidheachd seo air mar a thàinig na Tuathaich gu crìochan Loch Laomain aig fear Seonaidh Ailean Dòmhnallach. Thàinig a’ stòraidh seo anuas, o ghlùin gu glùin, `s an teaghlach aige.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

We are fortunate that immigrant stories have been recorded such as this, detailing the journey of Gaels to Nova Scotia. The late Johnny Allan MacDonald related a family history of North Uist Gaels’ arrival to the Loch Lomond area of Cape Breton.

Nous avons de la chance que des récits d’immigrants comme celui-ci aient été enregistrés. Ce récit décrit en détail le périple des Gaëls venus en Nouvelle-Écosse. Feu Johnny Allan MacDonald raconte une histoire de famille, décrivant l’arrivée des Gaëls de North Uist dans la région de Loch Lomond au Cap-Breton.

See video

© E. Robertson & J. Watson

A story describing North Uist Gaels’ immigration to Nova Scotia.

Récit décrivant l’immigration des Gaëls de North Uist en Nouvelle-Écosse.

Seonaidh mac Alasdair Mhóir Sheonaidh Aonghais `ic Ghilleasbuig

Rugadh Seonaidh mac Alasdair Mhóir Sheonaidh Aonghais `ic Ghilleasbuig ann an Enon ann an 1890. Thàinig a chuideachd às Uibhist a Tuath. Bha Seonaidh gu sònraichte fiosrachail air eachdraidh na sgìreachd dha `m buineadh e agus mar a thàinig a theaghlach gu bhith ann às an t-seann dùthaich. Dh’eug e nuair a bha e 103 bliadhn’ a dh' aois.

Neach-aithris: Stéiseag Nic'Illeathain

Johnny Allan MacDonald was born in Enon, in 1890. Like most of his neighbours in the district, Johnny Allan was of North Uist descent. He was a wealth of information regarding his ancestors’ settlement in the Loch Lomond area.

Johnny Allan MacDonald est né à Enon en 1890. Comme pour la plupart de ses voisins du district, ses ancêtres étaient originaires de North Uist. Il avait un trésor d’informations sur l’établissement de ses ancêtres dans la région de Loch Lomond.

Barrachd fhiosrachaidh air Seonaidh mac ...

Barrachd fhiosrachaidh air Seonaidh mac Alasdair Mhóir Sheonaidh Aonghais `ic Ghilleasbuig
http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=2622

Feel free to explore, but please login or register if you'd like to participate.