log asteach
logo

Siorramachdan Antaiginis is Phiogto

Seanfhaclan

Na ruith am feasd an déidh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.

Na ruith am feasd an déidh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.

Na ruith am feasd an déigh bréig, Leig leatha sàmhach agus ruithidh i fhéin gu bàs.
-The Casket

Neach-Aithris: Stéiseag NicGilleathain

Never run after a lie. Leave it alone and it will run itself to death.
-The Casket

Narrated by Stacey MacLean

Ne cours jamais après un mensonge. Laisse-le tomber et il courra tout seul jusqu’à mourir d’épuisement.
- The Casket

Rapporté par: Stacey MacLean